Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/chodnik.php

Chodnik - jego szerokość, pochylenie, konstrukcja

Usytuowanie chodnika względem jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo ruchu.

Odległość chodnika od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż:
  • 10,0m w przypadku drogi klasy S (drogi ekspresowe) na terenie zabudowy,
  • 5,0m w przypadku drogi klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego) na terenie zabudowy,
  • 3,5m w przypadku drogi klasy G (drogi główne) na terenie zabudowy,
  • 1,0m w przypadku drogi klasy G, Z, L, D poza terenem zabudowy.

Na ulicy klasy Z (drogi zbiorcze), L (drogi lokalne), D (drogi dojazdowe) chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy jezdni lub pasie postojowym.
Ulica klasy L lub D w strefie zamieszkania może nie mieć wyodrębnionej jezdni i chodników.

chodnik    chodnik    chodnik   
(kliknij aby powiększyć)

W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic klasy S, GP, G dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu.

chodnik ogrodzenie    chodnik ogrodzenie    chodnik ogrodzenie   
(kliknij aby powiększyć)

Poza terenem zabudowy na drodze klasy GP, G, Z , w zależności od potrzeb, może być stosowany samodzielny ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub chodnik na koronie drogi, oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.


Chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej powinien być wyniesiony ponad ich krawędź na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie dotyczy przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz zjazdów.


chodnik


konstrukcja chodnika


Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych.

Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.

Szerokość chodnikausytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a w wypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.

W miejscu występowania przeszkody dopuszcza się rozdzielenie chodnika na co najmniej dwie odrębne części, pod warunkiem że każda z nich będzie mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczegolności podpór znaków drogowych, słupków, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.

Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub między jezdnią a torowiskiem powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.

Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowanie chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.


Pochylenie podłużne chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinno przekraczać odpowiednio dopuszczalnej wartości pochylenia niwelety jezdni oraz dopuszczalnej wartości pochylenia jezdni zatoki.
Przy pochyleniu podłużnym przekraczającym 6% należy stosować balustrady z poręczami.

W przypadkach innych pochylenie podłużne chodnika nie powinno przekraczać 6%. Przy pochyleniu podłużnym przekraczającym 6% należy stosować pochylnie lub schody i pochylnie.   |   Schody i pochylnie więcej tutaj.  |


Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcje nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2,5 tony [2,5 Mg]:
8 cm - betonowa kostka brukowa (szara) o wymiarach: 20x10x8cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
10/15/20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego:
      - dla podłoża G1 o gr. 10 cm
      - dla podłoża G2,G3 o gr. 15 cm
      - dla podłoża G4 o gr. 20 cm.

Konstrukcje nawierzchni samodzielnych chodników o nawierzchni brukowanej:
8 cm - betonowa kostka brukowa (szara)o wymiarach: 20x10x8cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
10/15/20 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego:
      - dla podłoża G1 o gr. 10 cm
      - dla podłoża G2,G3 o gr. 15 cm
      - dla podłoża G4 o gr. 20 cm.

Podłoże G1 powinno charakteryzować się modułem sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa.

chodnik konstrukcja    chodnik konstrukcja    chodnik konstrukcja   
(kliknij aby powiększyć)

W obrębie przejść dla pieszych należy umieszczać żółte płytki guzkowate:

żółte płytki guzkowate

Zobacz: pdf SST - Kostka betonowa


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional