Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/drogi.php

Klasy i kategorie dróg

Klasa drogi - przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych.

klasy dróg kategorie dróg

Klasy dróg:
 • autostrady A
 • ekspresowe S
 • główne ruchu przyspieszonego GP
 • główne G
 • zbiorcze Z
 • lokalne L
 • dojazdowe D
Kategorie dróg:
 • krajowe
 • wojewódzkie
 • powiatowe
 • gminne
 • wewnętrzne
różne kategorie dróg

Drogi wewnętrzne (np. osiedlowe) nie są zaliczane do dróg publicznych.
Usytuowanie różnych kategorie dróg w sieci drogowej Polski przedstawiono powyżej.

klasy dróg

Drogi zaliczone do jednej z kategorii powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
- drogi krajowe - klasy A, S lub GP,
- drogi wojewódzkie - klasy GP lub G,
- drogi powiatowe - klasy GP, G lub Z,
- drogi gminne - klasy GP, G, Z, L lub D.

Przy przebudowie dróg dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej.

Prędkość projektowa - parametr techniczno-ekonomiczny, któremu są przyporządkowane graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi.

Prędkość miarodajna - parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalania wartości elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny być dostosowane do tej prędkości.

Natężenie miarodajne ruchu - natężenie ruchu występujące w roku prognozy, wyrażone liczbą pojazdów na godzinę (P/h).

Teren zabudowy - teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarownia, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


teren zabudowy

Przykład terenu zabudowy (kolor czerwony - budynki, kolor niebieski - wodociąg)

Wzdłuż drogi mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie energetyczne, linie oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, kanały technologiczne i inne.

teren zabudowy

Przykład terenu zabudowy według MPZP o dominacji obszarów miejskich

Linie rozgraniczające drogę - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi.

Zalecane szerokości dróg i ulic w liniach rozgraniczających zamieszczono tutaj.button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional