Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/fundamenty.php
  fundamenty
POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE BUDOWLI - obliczenia statyczne i projektowanie


Określenia podstawowe:

posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy.

podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.
pokaż więcej pojęć...
SPRAWDZANIE I STANU GRANICZNEGO. METODY OBLICZANIA OPORU GRANICZNEGO PODŁOŻA W POWSZECHNIE SPOTYKANYCH PRZYPADKACH

Podłoże jednorodne.

Dla przypadku fundamentu o podstawie prostokątnej, obciążonego mimośrodowo siłą pionową Nr oraz siłą poziomą TrB działającą równolegle do krótszego boku podstawy B, posadowionego na podłożu jednorodnym do głębokości równej 2B poniżej poziomu podstawy, jeżeli nie zachodzi przypadek:
  • 1) budowla jest usytuowana na zboczu lub w jego pobliżu,
  • 2) obok budowli projektuje się wykopy lub dodatkowe obciążenie,
warunek Qr ≤ m·Qf przyjmuje postać:gdzie:
Nr - obliczeniowa wartość pionowej składowej obciążenia, kN,
m - współczynnik korekcyjny,
QfNB - pionowa składowa obliczeniowego oporu granicznego podłoża gruntowego, kN, obliczona ze wzoru

Uwaga!
Nie jesteś zalogowany.
Pełna zawartość strony udostępniana jest jako dodatek zarejestrowanym użytkownikom posiadającym dostęp do inżynierskich kalkulatorów-online!

Rejestracja - tylko 99zł / 3 miesiące       kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować


należy uwzględnić:

- obciążenie


- wielkości geometryczne
                  

- parametry geotechniczne
Φu(r), cu(r), δB(r) - dla słabej warstwy
δD(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu ponad podstawą zastępczego fundamentu,

gdzie:
δh(r) - średnia gęstość objętościowa gruntu między podstawami fundamentów rzeczywistego i zastępczego, t · m-3

         

przy czym:
- dla gruntów spoistych przy h ≤ B       b = h/4
                                          przy h > B       b = h/3
- dla gruntów niespoistych przy h ≤ B       b = h/3
                                               przy h > B       b = 2h/3

h - zagłębienie stropu słabszej warstwy, mierzone od poziomu posadowienia rzeczywistego fundamentu, m.Ustalanie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoża.

Dla prostych przypadków posadowienia, gdy nie występują warunki:
  • 1) w najniekorzystniejszym układzie obciążeń ich składowa pozioma jest większa niż 10 % składowej pionowej,
  • 2) budowla jest usytuowana na zboczu lub w jego pobliżu,
  • 3) obok budowli projektuje się wykopy lub dodatkowe obciążenie,
oraz gdy mimośród obciążenia wynosi eB ≤ 0,035, dopuszcza się sprawdzenie I stanu granicznego według wzorów:

          

w których:
qrs - średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qr max - maksymalne obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem, kPa,
qf - obliczeniowy opór jednostkowy jednowarstwowego podłoża pod fundamentem, kPa, obliczany według wzoru
Przy obliczaniu qrs i qr max uwzględnia się składową pionową obciążenia Nr, z pominięciem składowej poziomej Tr.
  menu
  kalkulatory online
  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia nośności podłoża wg Eurokodu 7    nowość!
  Fundamenty bezpośrednie - obliczenia oporu granicznego
podłoża wg PN-B-03020:1981
  Naprężenia w podłożu gruntowym - obciążenie
pionowe wg PN-B-03020:1981

    Strona główna
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2014 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u