Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-mury-info.php

Informacje podstawowe - konstrukcje murowe

Terminy i definicje dotyczące muru:

mur - materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską, w której może być umieszczone zbrojenie;

mur


mur niezbrojony - mur bez zbrojenia lub ze zbrojeniem pomijanym w obliczeniach;

mur zbrojony - mur ze zbrojeniem uwzględnianym w obliczeniach;

mur skrępowany - mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie ograniczone zostały obecnością słupów, wieńców lub belek;


wiązanie elementów murowych - układ elementów murowych w murze, zwykle regularny, w celu zapewnienia ich współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych;

wytrzymałość charakterystyczna muru - 5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości muru;

wytrzymałość muru na ściskanie - wytrzymałość muru poddanego ściskaniu wyznaczona w sposob eliminujący wpływ ograniczenia odkształceń badanego muru w płaszczyźnie styku z płytkami oporowymi, smukłości i mimośrodowego przyłożenia obciążenia;

wytrzymałość muru na ścinanie - wytrzymałość muru poddanego siłom ścinającym;

wytrzymałość muru na zginanie - wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu;


konstrukcje-murowe    konstrukcje-murowe    konstrukcje-murowe   
(kliknij aby powiększyć)

konstrukcje-murowe    konstrukcje-murowe    konstrukcje-murowe   
(kliknij aby powiększyć)


Terminy i definicje dotyczące elementów murowych:

element murowy - ukształtowany element przeznaczony do wykonania muru;

grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów, ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze oraz podobnej grubości ścianek;

powierzchnia wsporna - powierzchnia elementu murowego, którą jest on układany w murze;

zagłębienie - obniżenie uformowane na jednej lub obu powierzchniach wspornych elementu murowego;

otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy;

otwór chwytowy - wolna przestrzeń przechodząca całkowicie przez element murowy prostopadle do powierzchni wspornej, uformowana w celu chwytania elementu murowego;

ścianka wewnętrzna - przegroda między otworami w elemencie murowym;

ścianka zewnętrzna - ścianka między otworem a powierzchnią zewnętrzną elementu murowego;

pole przekroju brutto - pole przekroju poprzecznego elementu murowego bez odliczenia przekroju; otworów i wolnych przestrzeni

wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - średnia wytrzymałość na ściskanie określonej liczby elementow murowych;

znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość, jak i mniejszy wymiar poziomy wynoszą 100 mm;Terminy i definicje dotyczące zapraw:

zaprawa murarska - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, jeżeli są wymagane;

zaprawa murarska zwykła - zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia o gęstości w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niz 1300 kg/m3, stosowana do spoin o grubości większej niż 3 mm, do przygotowania której stosuje się wyłącznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej;

zaprawa murarska do cienkich spoin - zaprawa murarska projektowana stosowana do spoin o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i nie większej niż 3 mm, produkowana fabrycznie;

zaprawa murarska lekka - zaprawa murarska projektowana o gęstości w stanie suchym po stwardnieniu, mniejszej niż 1300 kg/m3, stosowana do spoin o grubości większej niż 3 mm;

zaprawa murarska przepisana - zaprawa murarska o określonym składzie, której wytrzymałość ustala się na podstawie proporcji objętościowej składników;

zaprawa murarska projektowana - zaprawa murarska o składzie podanym w projekcie, której wytrzymałość jest kontrolowana na podstawie badań;

zaprawa murarska produkowana fabrycznie - zaprawa murarska projektowana lub przepisana, wytwarzana w warunkach fabrycznych;

zaprawa murarska wytwarzana na miejscu budowy - zaprawa murarska przepisana wytwarzana na miejscu budowy;

wytrzymałość zaprawy murarskiej na ściskanie - wytrzymałość na ściskanie deklarowana przez producenta, a dla zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy - określona przyjętą proporcją składników, mierzona objętościowo;Terminy i definicje dotyczące spoin w murze:

spoina wsporna - przestrzeń między powierzchniami wspornymi elementów murowych kolejnych warstw muru, wypełniona zaprawą murarską;

spoina podłużna - pionowa spoina w ścianie, ciągła na całej grubości (wysokości) warstwy i równoległa do powierzchni ściany;

spoina pionowa - przestrzeń między płaszczyznami elementu murowego prostopadłymi do spoin wspornych, wypełniona zaprawą murarską lub niewypełniona;

spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm do 15 mm wypełniona zaprawą murarska;

spoina cienka - spoina o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i nie większej niż 3 mm, wypełniona zaprawą murarską do cienkich spoin;

przerwa dylatacyjna - szczelina między przyległymi ścianami, umożliwiająca swobodne odkształcanie się ścian w ich płaszczyznach;Terminy i definicje rodzajów ścian:

ściana konstrukcyjna - ściana, której głównym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego obciążenia poza ciężarem własnym;

ściana niekonstrukcyjna - ściana, której w obliczeniach nie uważa się za przejmującą obciążenie z innych elementów budynku, i którą można usunąć bez szkody dla nośności całej konstrukcji budynku;

ściana jednowarstwowa - ściana bez ciągłej spoiny podłużnej lub szczeliny na całej wysokosci muru;

ściana dwuwarstwowa - ściana składająca się z dwóch równoległych, pionowych warstw muru połączonych ze sobą trwale kotwami, tak aby przy przenoszeniu obciążenia przekrój ściany pozostawał płaski, ze spoiną podłużną między tymi warstwami, wypełniona w pełni zaprawą murarską o grubości nie większej niż 25 mm;

ściana szczelinowa - ściana składająca się z dwóch, równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami, z których jedna lub obie przenoszą obciążenie pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną materiałem niekonstrukcyjnym;

ściana usztywniająca - ściana przenosząca siły działające w jej płaszczyźnie, a także ściana usytuowana prostopadle do ściany usztywnianej i stanowiąca jej podpore przy przejmowaniu obciążeń;

ściana obciążona głównie pionowo - ściana, której nośność zależy od wytrzymałości muru na ściskanie;

ściana obciążona głównie poziomo - ściana, której nośność zależy od wytrzymałości muru na zginanie lub wytrzymałości na ścinanie;

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional