Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-murowe-sciany-zbrojone-zginane.php

Ściany zbrojone poddane zginaniu - konstrukcje murowe

Postanowienia ogólne

Nośność zbrojonych konstrukcji murowych poddanych zginaniu należy sprawdzać z warunku ogólnego:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Sd}\leq M_{Rd} }

gdzie:
MSd - moment zginajacy wywołany obciążeniem obliczeniowym,
MRd - nośność obliczeniowa przekroju na zginanie.

Przy wyznaczaniu nośności na zginanie można przyjąć do obliczeń uproszczony, prostokątny wykres naprężeń w strefie ściskanej przekroju.


Nośność MRd dla takiego przypadku można obliczać ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=A_{s}f_{yd}z }

w którym:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} z=d\left ( 1-0,5\frac{A_{s}f_{yd}}{bdf_{d}} \right )\leq 0,95d }

gdzie:
b - szerokość przekroju;
d - użyteczna wysokość przekroju;
As - pole przekroju zbrojenia rozciąganego;
fd - wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie;
fyd - obliczeniowa granica plastyczności stali.


Nośność MRd obliczona ze wzoru powyżej, nie powinna być większa niż:
 • a) dla elementów murowych grupy 1 innych niż wykonane na kruszywach lekkich

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=0,4f_{d}bd^{2} }

 • b) dla elementów murowych grupy 2, 3 i 4 oraz grupy 1 wykonanych na kruszywach lekkich

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=0,3f_{d}bd^{2} }


Nośność na zginanie muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych, można wyznaczać przyjmując zastępczą wytrzymałość muru na zginanie w przekroju prostopadłym do spoin wspornych fxd2,app obliczaną ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} f_{xd2,app}=\frac{6A_{s}f_{yd}z}{t^{2}} }

gdzie:
fyd - obliczeniowa granica plastyczności stali,
As - przekrój poprzeczny zbrojenia w spoinach wspornych (na 1 m wysokości muru);
t - grubość muru;
z - ramię działania sił wewnętrznych.Ściany zginane prostopadle do swojej płaszczyzny

Nośność ścian ze zbrojeniem rozmieszczonym lokalnie, można obliczać jak przekrój z półką w kształcie litery T lub L, z tym że przyjęta w obliczeniach grubość muru między żebrami tf nie powinna być większa niż 0,5d,
gdzie d jest użyteczną wysokością przekroju.
Odcinki muru znajdujące się poza wyznaczoną szerokością efektywną przekroju powinny być sprawdzane na możliwość przeniesienia sił wewnętrznych na żebra, w których zlokalizowane jest zbrojenie.

Za szerokość efektywną przekrojów z półką beff przyjmuje się najmniejszą z następujących wartości:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} b_{eff1}=min\left\{\begin{matrix} t_{r1}+6t_{f}\\ l_{r}/2\\ h/6 \end{matrix}\right. }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} b_{eff2}=min\left\{\begin{matrix} t_{r2}+12t_{f}\\ l_{r}\\ h/3 \end{matrix}\right. }

gdzie:
beff - szerokość efektywna przekroju muru;
lr - rozpiętość w osiach pomiędzy żebrami muru,
h - grubość całkowita muru;
tf - grubość muru między żebrami;
tri - szerokość i-tego zebra.

szerokość efektywna przekroju muru

Rys. Szerokość efektywna przekroju muru


Nośność na zginanie MRd wyznacza się z zależności \dpi{80} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=A_{s}f_{yd}z }   przy czym nie powinna być ona większa niż:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}\leq f_{d}b_{eff}t_{r}(d-0,5t_{f}) }

gdzie:
fd - obliczeniowa wytrzymałość muru na ściskanie;
d - wysokość efektywna przekroju;
tf - grubość muru między żebrami;
beff - szerokość efektywna przekroju muru.Ściany zginane w swojej płaszczyźnie

Ściany zginane w swojej płaszczyźnie oblicza się jak belki gdy stosunek wysokości ściany nad otworem do rozpiętości efektywnej jest mniejszy niż 0,3. Dla tego przypadku nośność muru sprawdza się według zasad ogólnych.
W przypadku gdy stosunek wysokości ściany nad otworem do rozpiętości efektywnej jest większy niż 0,3 rozpatrywany fragment ściany należy obliczać jak belkę wysoką.

zbrojenie belki wysokiej

Rys. Zbrojone belki wysokiej


Nośność na zginanie MRd belek wysokich można obliczać ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} M_{Rd}=A_{s}f_{yd}z }

przy przyjęciu ramienia działania sił wewnętrznych z, równego:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} z=min\left\{\begin{matrix} 0,7l_{eff}\\ 0,4h+0,2l_{eff} \end{matrix}\right. }

gdzie:
h - wysokość belki nad otworem,
leff - rozpiętość efektywna belki.

Wysokość efektywna przekroju belek wysokich d należy przyjmować równą

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} d=1,3z }

W przypadku zastosowania do wykonania nadproża prefabrykatów żelbetowych lub sprężonych ze zbrojeniem rozciąganym, oparcie prefabrykatu na murze nie powinno być mniejsze niż 100 mm.
Sztywność takiego prefabrykatu powinna być mała w porównaniu ze sztywnością współpracującego muru znajdującego się powyżej. Nadproże takie wymaga sprawdzenia nośności na ścinanie w płaszczyźnie połączenia prefabrykatu z murem oraz nośności muru na docisk w miejscu oparcia prefabrykatu na podporze.

Rozpiętość efektywna belek wolno podpartych i wspornikowych należy wyznaczać zgodnie z zasadami podanymi na rysunku poniżej.

zasady określania rozpietości obliczeniowej

Rys. Zasady określania rozpiętości obliczeniowej

Rozpiętość efektywna belek wysokich, spełniających wymagania podane na rysunku poniżej, należy wyznaczać jako:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} l_{eff}=1,15l_{s} }

gdzie:
ls - rozpiętość w świetle otworu;
rozpietość belek wysokich

Rys. Zasady określania rozpiętości obliczeniowej belek wysokich

Rozpiętość efektywną leff murowych konstrukcji zbrojonych poddanych zginaniu w swojej płaszczyżnie zaleca się ograniczać do wartości podanych w tablicy poniżej.


Tablica. Graniczne wartości stosunku rozpiętości (leff) do wysokości efektywnej d przekroju konstrukcji murowej
Warunki na podporzeŚciana obciążona prostopadle
do swej płaszczyzny
Belka
Wolno podparta2510
Ciągła3014
Rozpięta dwukierunkowo30-
Wspornik124


W przypadku ścian wolno stojących, nie stanowiących części budynku i poddanych głównie obciążeniu wiatrem, podane w tablicy powyżej wartości dla ścian można zwiększyć o 20 %, pod warunkiem, że ściany takie nie mają wykończenia, które mogłoby ulec zniszczeniu na skutek ugięcia.Ściany zbrojone poddane ścinaniu

Postanowienia ogólne

W obliczeniach murowych konstrukcji zbrojonych obciążonych równomiernie, można przyjąć, że maksymalna wartość obliczeniowej siły ścinającej VSd występuje w odległości równej d/2, licząc od lica podparcia,
gdzie d jest efektywną wysokością przekroju.

Dla belek wysokich miarodajna jest wartość siły ścinającej występującej w licu podpory.
Dla tego przypadku zbrojenie rozciągane potrzebne obliczeniowo powinno być zakotwione poza licem podpory na długości minimum 2,5d licząc od krawędzi podpory.

Nośność na ścinanie murowych konstrukcji zbrojonych można obliczać jako większą z wartości uzyskanych jak dla przekroju sprowadzonego i wytrzymałości muru niezbrojonego na ścinanie fvd lub też samego przekroju betonowego lub żelbetowego, obliczanego zgodnie z zasadami projektowania knstrukcji żelbetowych.


Nośność na ścinanie

Stan graniczny nośności na ścinanie zbrojonych ścian murowanych sprawdza się, jak muru niezbrojonego, z warunku

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Sd}\leq V_{Rd} }

w którym:
 • w przypadku sprawdzania nośności ściany z uwagi na siły poziome działające w jej płaszczyźnie:
  VSd - obliczeniowa siła ścinająca wywołana działaniem sił poziomych w płaszczyźnie ściany,
  VRd - nośność obliczeniowa sprawdzanego przekroju ściany równa:

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Rd}=f_{vd}tl }

  fvd - wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie w kierunku równoległym do spoin wspornych,
  t - grubość ściany,
  l - długość ścinanego odcinka ściany,

 • w przypadku sprawdzania nośności ściany zginanej, obliczanej jak belka:
  VSd - obliczeniowa siła ścinająca w sprawdzanym przekroju,
  VRd - nośność muru na ścinanie równa:

  \dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Rd}=f_{vvd}bd }

  fvvd - wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie w kierunku prostopadłym do spoin wspornych,
  b - minimalna grubość przekroju,
  d - wysokość efektywna przekroju.

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
   page  Mury - info
   page  Mury - wytrzymałości
   page  Mury - wymagania
   page  Mury - rodzaje, grupy
   page  Ściany obciążone pionowo
   page  Ściany obciążone poziomo
   page  Ściany obc. siłą skupioną
   page  Ściany usztywniające
   page  Ściany zbrojone
   page  Ściany zbrojone zginane
   page  Ściany szczelinowe
   folder  programy online
program online Nośność ścian obciążonych głównie pionowo - obliczenia wg Eurokodu 6
program online Ściana obciążona siłą skupioną - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana obciążona pionowo "model przegubowy" - wg PN-B-03002:2007
program online Ściana poddana poziomemu parciu gruntu - wg PN-B-03002:2007
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional