Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-belki.php

Belki żelbetowe - konstrukcje żelbetowe

Belki żelbetowe

Konstrukcja belek

Wymiary belek

W celu ujednolicenia wymiarów przekrojów zaleca się przestrzegać następującego stopniowania wymiarów belek (z wyłączeniem elementów prefabrykowanych):
  • a) szerokość belek prostokątnych i żeber belek teowych - 150, 180, 200, 250 mm i dalej co 50 mm,
  • b) wysokość belek prostokątnych i teowych - 250, 300 mm i dalej co 50 mm do 800 mmm,
    a powyżej 800 mm co 100 mm.


Grubość ścianek w belkach o przekroju złożonym, wykonywanych na budowie, powinna wynosić co najmniej 60 mm. W belkach prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych grubość środników, stopek, ścianek przekrojów skrzynkowych itp. powinna być nie mniejsza niż 30 mm z tym, że równocześnie powinny być zachowane wymagania w zakresie prawidłowego otulenie zbrojenia betonem oraz przepisów przeciwpożarowych.

Głębokość oparcia belek na podporze

Głębokość oparcia belek na podporze powinna zapewniać możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojenia.

Połączenie belki z podciągiem

W razie przekazywania reakcji belki przez podwieszenie lub zaczepienie do podciągu w obrębie jego wysokości, połączenie belki z podciągiem powinno być wzmocnione dodatkowym zbrojeniem nie uwzględnionym w obliczeniu podciągu na siły poprzeczne.

Jeżeli obliczeniowa siła poprzeczna w podciągu w miejscu połączenia z belką nie przekracza wartości:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Sd}= V_{Rd1} }

należy zastosować co najmniej cztery strzemiona jak na rysunku:
połączenie belki z podciągiem


Przy większej sie poprzecznej przekrój strzemion lub prętów odgiętych należy obliczać z warunku przeniesienia przez to zbrojenie zredukowanej reakcji Fred belki na podciąg według wzoru

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} F_{red}=F\frac{h_{b}}{h} }

w którym:
F - reakcja belki,
hb, h - wysokości przekrojów belki i podciągu.

Jeżeli zbrojenie rozciągane belki znajduje się poniżej dolnej krawędzi podciągu, reakcję podporową belki należy przejąć w całości przez strzemiona o przekroju ∑Asw, obejmujące pręty dolnego zbrojenia belki lub przyspojone do tych prętów. Do ∑Asw mozna wliczyć przekrój odgiętego zbrojenia głównego belki pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie zagięcia prętów i zakotwienia.


Podciągi z wbetonowanymi końcami belek prefabrykowanych

Mogą być obliczane jak elementy o pełnej szerokości przekroju tylko wówczas, jeżeli górne pręty zbrojenia podłużnego (głównego lub montażowego) biegną nieprzerwanie na całej długości podciągu i połączone są ze zbrojeniem dolnym za pomocą strzemion. Odległość w świetle pomiędzy belkami prefabrykowanymi wzdłuż podciągów powinna być nie mniejsza niż trzy głębokości oparcia belek. W przypadku przedstawionym na rysunku należy przyjmować, że przekrojem pracującym jest jedynie przekrój dolnej części podciągu o wymiarze bh.

belka podwieszona do podciągu

Zbrojenie belki podwieszonej do podciągu

podciąg z  wbetonowanymi końcami belek

Przyjmowane do obliczeń przekroje podciągów z wbetonowanymi końcami belek:
a) i b) przekroje o pełnej wysokości
c) przekrój ograniczony do dolnej części podciągu

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności, w przypadkach przedstawionych na rysunku w obliczeniach należy przyjmować całą szerokość przekroju podciągu b z tym, że należy zaprojektować wzmocnienie podciągu.

Przy spprawdzaniu stanu granicznego zarysowania uwzględnia się cała szerokość podciągu b, jeżeli spełnione są wyżej podane zalecenia.

W przypadku występowania obciążeń wielokrotnie zmiennych za przekrój pracujący należy przyjąć: - jeżeli odległość pomiędzy wbetonowanymi końcami belek jest mniejsza niż 100 mm, jedynie przekrój dolnej części podciągu, - jeżeli odległość pomiędzy wbetonowanymi końcami belek jest nie mniejszy niż 100 mm, przekrój podciągu o pełnej wysokości przy szerokości górnej części przekroju równej odległości pomiędzy końcami belek.

Zbrojenie belek

Średnica podłużnych prętów rozciąganych nie powinna być mniejsza niż:
8 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,
5,5 mm - w belkach prefabrykowanych.

Średnica podłużnych prętów ściskanych nie powinna być mniejsza niż:
12 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,
10 mm - w belkach prefabrykowanych.

Zbrojenie podłuzne belek należy kształtować tak, aby w każdym przekroju mogło przenieść siły rozciągające od momentu zginającego i siły poprzecznej.

W elementach ze zbrojeniem na ścinanie wływ siły poprzecznej oblicza się ze wzoru. W elementach bez zbrojenia na ścinanie wpływ siły poprzecznej można uwzględnić poszerzając wykres sił o odcinek aL=d. Ten sam sposób rozsunięcia wykresu można stosować jako alternatywny w odniesieniu do elementów ze zbrojeniem na ścinanie, przyjmując:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} a_{L}=0,5Z\left ( cot\theta -\frac{V_{Rd,32}}{V_{Rd,3}}cot\alpha \right ) }

Sporządzając obwiednie nośności prętów zbrojenia podłużnego można przyjmować, że siła w nich przyrasta liniowo na długości zakotwienia lbd.

zbrojenie podłużne w belkach

W belkach żelbetowych co najmniej 1/3 prętów zbrojenia dolnego potrzebnego w przęśle i nie mniej niż dwa pręty powinny być doprowadzone bez odgięć do podpory.

W belkach żelbetowych i sprężonych, w których dopuszcza się zarysowanie, jeżeli wysokość przekroju belki jest większa niż 700 mm, przy powierzchniach bocznych należy umieszczać podłużne pręty konstrukcyjne o średnicy nie mniejszej niż 8 mm w rozstawie nie większym niż 350 mm.

Belki o wysokości przekroju większej niż 1000 mm, jak również belki zbrojone wiązkami prętów lub prętami o średnicy większej niż 32 mm - powinny mieć zbrojenie przypowierzchniowe.

Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż:
4,5 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,
3,0 mm - w belkach prefabrykowanych.

Panadto średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 0,2 średnicy zbrojenia podłuznego.

Stopień zbrojenia strzemionami na ścinanie ρw nie może być mniejszy niż:
- na odcinku drugiego rodzaju - wyznaczony ze wzoru

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \rho _{w,min}=\frac{0,08\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} }

- na odcinkach pierwszego rodzaju - określony z ogólnych warunków konstrukcyjnych.

Strzemiona powinny być należycie zakotwione.

Maksymalny rozstaw ramion strzemion powinien spełniac warunki:

- w kierunku podłużnym

smax ≤ 0,75 d       smax ≤ 400 mm

- w kierunku poprzecznym

smax ≤ d       smax ≤ 600 mm

Jeżeli w belce zastosowano pręty ściskane, potrzebne ze względów obliczeniowych, rozstaw strzemion powinien być nie większy niż 15 średnic tego zbrojenia.

W belkach prostokątnych z płytami, należy stosować strzemiona zamknięte. W belkach o szerokości większej niż 350 mm, zbrojonych w strefie rozciąganej więcej niż trzema prętami, należy stosować strzemiona czteroramienne.

strzemiona czteroramienne w belakch

Pręty odgięte, uwzględniane w obliczeniach, powinny być rozmieszczane w strefie przypodporowej tak, aby odległości sa i sb były nie większe od wartości podanych na rysunku.

rozstaw_pretów odgiętych

Zbrojenie elementow skręcanych lub jednocześnie skręcanych i zginanych powinno składać się z dwuramiennych strzemion i dodatkowych - w stosunku do zbrojenia ze względu na moment zginający - prętów podłużnych rozmieszczonych równomiernie na obwodzie rdzenia belki.

W elementach skręcanych należy stosować strzemiona zamknięte, łączone na zakład o długości ls równej co najmniej 30 średnic strzemienia, lub łączone za pomocą spajania. Rozstaw strzemion powinien ponadto spełniać podane powyżej warunki dla elementów zginanych.

zbrojenie_na_skrecanie

Zbrojenie elementów skręcanych, jeżeli znak momentu skręcającego nie ulega zmianie, można projektować w postaci uzwojenia o kierunku zgodnym z kierunkiem skręcania. Rozstaw prętów uzwojenia powinien być nie większy niż mniejszy bok przekroju prostokątnego.Obliczenia statyczne belek

Belki ciągłe sztywno połączone na podporach z belkami lub słupami można obliczać jako belki ciągłe podparte przegubowo.

Przyjmowane do obliczeń wartości przęsłowych momentów zginających w środkowych przęsłach belek ciągłych nie powinny być mniejsze niż momenty wyznaczone przy założeniu obustronnego utwierdzenia przęsła (w przęsłach skrajnych - jednostronnego utwierdzenia).

Obliczenia belek ciągłych

Obliczenia belek ciągłych można przeprowadzać stosując metodę analizy liniowosprężystej lub plastycznej. Drugorzędne belki ciągłe mogą być również obliczane metodą analizy plastycznej, jeżeli spełnione są wymagania oraz jeżeli belki połączone są monolitycznie z podciągami i słupami, spełniającymi role podpór. Wartości sił poprzecznych w licu podpory należy w tym przypadku obliczać według wzorów:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{AB}=0,4(g+q)l_{n} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{BA}=-0,6(g+q)l_{n} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{BC}=-V_{CB}=\left | V_{CD} \right |=0,5(g+q)l_{n} }

przyjmując przy równych lub nie różniących się więcej niż o 20% rozpiętosciach przęseł, rozpiętość rozpatrywanego przęsła (w świetle).


arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional