Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe-skrecanie.php

Skręcanie - konstrukcje żelbetowe

Nośność przekrojów na skręcanie oblicza się jak dla cienkościennego przekroju zamkniętego. Przekroje pełne zastępuje się przez równoważne przekroje cienkościenne. W przekrojach o złożonym kształcie, takich jak przekroje teowe, wydziela się części, z których każda jest modelowana jako równoważny przekrój cienkościenny, a całkowita nośność na skręcanie jest wyznaczona jako suma nośności wydzielonych części.

Moment skręcający, przenoszony przez elementy zgodnie z teorią sprężystości wyznaczać należy na podstawie sztywności na skręcanie.

Sztywność na skręcanie przekroju nieprostokątnego otrzymuje się dzieląc przekrój na zespół prostokątów i sumując sztywności na skręcanie poszczególnych prostokątów. Przekrój należy dzielić na prostokąty w taki sposób, aby z obliczeń uzyskać maksymalną sztywność. Zwykle osiąga się to, przyjmując możliwie największą długość najszerszego prostokąta.

Moment skręcający, przenoszony przez każdą z wydzielonych części, nie może zbytnio odbiegać od wielkości wyznaczonej na podstawie analizy sprężystej bez zarysowania. W przekrojach niepełnych równoważna grubość ścianki nie może przewyższać rzeczywistej grubości ścianki.

Przy obliczaniu przekrojów poddanych łącznemu działaniu ścinania i skręcania strzemiona wymiaruje się oddzielnie na skręcanie i na ścinanie. Kąt θ nachylenia krzyżulców betonowych przyjmuje się ten sam dla skręcania i ścinania.Czyste skręcanie

Obliczeniowy moment skręcający powinien spełniać następujące warunki:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} T_{Sd}\leq T_{Rd1} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} T_{Sd}\leq T_{Rd2} }

gdzie:
TRd1 - nośność na skręcanie z uwagi na maksymany moment skręcający, który może być przeniesiony przez ściskane krzyżulce betonowe,

TRd2 - nośność na skręcanie z uwagi na maksymany moment skręcający, który może być przeniesiony przez zbrojenie,


Nosność na skręcanie TRd1 określa wzór:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} T_{Rd1}=2\nu f_{cd}tA_{k}\frac{cot\theta +cot\alpha }{1+cot^{2}\theta } }

w którym:
t ≤ A/u - nie większe od rzeczywistej grubości ścianki. W przypadku przekroju pełnego t oznacza równoważną grubość ścianki. Grubość mniejszą niż A/u przyjmować można pod warunkiem, że TSd ≤ TRd1, gdzie określone jest wzorem powyżej. Przyjmowanie grubości mniejszej od podwójnego otulenia c prętów podłużnych jest niedopuszczalne,
A - całkowite pole przekroju wewnątrz obwodu zewnętrznego (łącznie z polem przekroju pustej części wewnętrznej),
u - obwód zewnętrzny,
Ak - pole powierzchni ograniczone linią środkową przekroju elementu (łącznie z polem powierzchni pustej części wewnętrznej),
ν - współczynnik,
θ - kąt nachylenia betonowych krzyżulców do osi podłużnej; kąt ten powinien być odpowiednio dobrany,
α - kąt nachylenia prętów zbrojenia obwodowego zgodnie z kierunkiem skręcania; przy przy zbrojeniu strzemionami α=90°.

Nośność na skręcanie TRd2 określa wzór:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} T_{Rd2}=2A_{k}f_{ywd}\frac{A_{sw}}{s}(cot\theta +cot\alpha )sin\alpha }

a pole przekroju dodatkowego zbrojenia podłużnego z uwagi na skręcanie wyznacza się ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} A_{sl}=T_{Rd2}\frac{u_{k}}{2f_{yd}A_{k}}(cot\theta -cot\alpha ) }

w ktorym:
uk - obwód powierzchni Ak,
s - rozstaw strzemion lub skok linii śrubowej uzwojenia,
fywd - obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia obwodowego,
fyd - obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia podłużnego,
Asw - pole przekroju jednej gałęzi strzenienia lub drutu uzwojenia,
Asl - pole przekroju wymaganego dodatkowo zbrojenia podłużnego z uwagi na skręcanie.

W celu zapewnienia, aby siła ściskająca w krzyżulcach betonowych przekazana była na strzemiona, wymaga się, żeby co najmniej jeden pręt podłużny znajdował się w każdym narożu przekroju elementu.

W przypadku czystego skręcania obowiązują następujące wymagania:
- minimalny stopień zbrojenia zgodnie ze wzorem,
- ograniczenie szerokości rys do wartości granicznych,
- wymagania konstrukcyjne.
Skręcanie połączone ze ścinaniem

Obliczeniowy moment skręcający TSd i obliczeniowa siła poprzeczna VSd powinna spełniać warunek:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} \left ( \frac{T_Sd}{T_{Rd1}} \right )^{2}+\left ( \frac{V_{Sd}}{V_{Rd2}} \right )^{2}\leq 1 }

gdzie:
TRd1 - obliczeniowa nosność na skręcanie,
VRd2 - obliczeniowa nośność na ścinanie, dotycząca krzyżulców nachylonych pod kątem θ.

W przekrojach pełnych, w przybliżeniu prostokątnych, zbrojenie na scinanie i skręcanie nie jest wymagane, poza zbrojeniem minimalnym, jeżeli:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} T_{Sd}\leq \frac{V_{Sd}b_{w}}{4,5} }

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} V_{Sd}\cdot \left ( 1+\frac{4,5T_{Sd}}{V_{Sd}b_{w}} \right )\leq V_{Rd1} }

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional