Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/konstrukcje-zelbetowe.php

Konstrukcje żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe - według Eurokodu 2 i PN-EN

Belki żelbetowe
Słupy żelbetowe
Płyty żelbetowe
Otulenie zbrojenia betonem
Szerokości rys
Zakotwienie zbrojenia
Krótkie wsporniki
Ugięcia dopuszczalne

Metoda nominalnej sztywności
Metoda nominalnej krzywizny


1. Beton i stal
Klasy betonu: C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105.
gdzie fck (charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po 28 dniach) - od 12 do 90 MPa.

Klasy stali: Klasa A, Klasa B, Klasa C.
gdzie fyk (charakterystyczna granica plastyczności) - od 400 do 600 MPa.2. Klasy ekspozycji
Klasy ekspozycji w zależności od warunków środokiskowych:
X0,   XC1, XC2, XC3, XC4,   XD1, XD2, XD3,   XS1, XS2, XS3,   XF1, XF2, XF3, XF4,   XA1, XA2, XA3.3. Klasy konstrukcji
Klasy konstrukcji: S1, S2, S3, S4, S5, S6.4. Belki żelbetowwe
belka żelbetowa
Obciążenie belkami żelbetowymi:
25,0 kN/m3 - ciężar objętościowy betonu zbrojonego,

P = b·h·l·25,0 kN/m3,       np. P = 0,30m·0,45m·6,0m·25,0kN/m3 = 20,25 kN [tj. 2025kg lub 2,025 tony]


Minimalne pola przekroju zbrojenia

Jeżeli wymaga się sprawdzanie rys, to w obszarach, w których - jak się oczekuje - wystąpi rozciąganie, należy umieścić zbrojenie, mające przyczepność do betonu, w ilości nie mniejszej od minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie. Ilość tę można oszacować na podstawie warunku równowagi pomiędzy siłą rozciągającą w betonie tuż przed zarysowaniem i siłą rozciągającą w zbrojeniu osiągającym granicę plastyczności lub, jeśli konieczne jest ograniczenie szerokości rys, osiągającym naprężenie mniejsze od granicy plastyczności.

Jeżeli przez dokładniejsze obliczenie nie wykaże się, że właściwe jest mniejsze pole, to wymagane minimalne pole przekroju zbrojenia można obliczyć ze wzoru poniżej. W profilowanych przekrojach poprzecznych jak belki teowe i dźwigary skrzynkowe, minimalne zbrojenie powinno się określać dla poszczególnych części przekroju (środników, półek). Minimalne zbrojenie wyznacza się ze wzoru:w którym;
As,min - jest minimalnym polem przekroju stali zbrojeniowej w strefie rozciąganej,
Act - jest polem przekroju strefy rozciąganej betonu; za strefę rozciąganą uważa się tu tę część przekroju, która - według obliczeń - jest rozciągana tuż przed pojawieniem się pierwszej rysy,
σs - jest wartością bezwzględną maksymalnego dozwolonego naprężenia w zbrojeniu, które powstaje natychmiast po pojawieniu się rysy - może być ono równe granicy plastyczności zbrojenia fyk - ale jeżeli wymaga się, żeby nie były przekroczone graniczne szerokości rys, to może być potrzebne przyjęcie mniejszej wartości dozwolonego naprężenia, zależnej od największej średnicy lub rozstawu zbrojenia,
fct,eff - jest średnią wartością wytrzymałości betonu na rozciąganie, osiągniętą w chwili, w której - jak się oczekuje - powstaną rysy; przyjmuje się, że fct,eff jest równe fctm albo mniejsze (gdy można oczekiwać, że zarysowanie nastąpi wcześniej niż po 28 dniach, można przyjmować mniejszą wartość fct,eff=fctm(t)),
k - jest współczynnikiem zależnym od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń, które prowadzą do zmniejszenia sił od odkształceń wymuszonych:
    k=1,0 dla środników o wysokości h≤300 mm i półek o szerokości mniejszej niż 300 mm,
    k=0,65 dla środników o wysokości h≥800 mm i półek o szerokości większej niż 800 mm; wartości pośrednie można interpolować,
kc - jest współczynnikiem zależnym od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie oraz od zmiany ramienia sił wewnętrznych:
 przy czystym rozciąganiu kc=1,0,
 przy zginaniu lub jednoczesnym zginaniu i działaniu siły podłużnej:
- w przekrojach prostokątnych i w środnikach przekrojów skrzynkowych i teowych:

   lecz nie więcej niż 1,0

- w półkach przekrojów skrzynkowych i teowych:
   lecz nie mniej niż 0,5σc - jest średnim naprężeniem w betonie w rozpatrywanej części przekroju:NEd - jest siłą podłużną w stanie granicznym użytkowalności działającą na rozpatrywaną część przekroju (przy ściskaniu dodatnią); wartość NEd określa się, biorąc pod uwagę charakterystyczne wartości siły sprężającej i sił podłużnych przy odpowiedniej kombinacji oddziaływań,


k1 - jest współczynnikiem zależnym od wpływu siły podłużnej na rozkład naprężeń:
k1=1,5 jeśli NEd jest siłą ściskającą,
k1=2h*/3h jeśli NEd jest siłą rozciągającą,
Fcr - jest wartością bezwzględną siły osiowej w półce bezpośrednio przed zarysowaniem wywołanym przez moment rysujący obliczony przy założeniu, że wytrzymałość na rozciąganie jest równa fct,eff.

arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional