Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/linie-segregacyjne.php

Linie segregacyjne - oznakowanie poziome dróg

Znaki podłużne są to linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem.
Linie te mogą być:
- pojedyncze: przerywane lub ciągłe,
- podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.
Linie przerywane składa się z kresek i przerw, których długości uzależnione są od dopuszczalnej prędkości na danym odcinku drogi i przeznaczenia danej linii.
Znaki podłużne obejmują linie segregacyjne i krawędziowe.

Linie segregacyjne stosuje się w celu:
- oddzielenia od siebie pasów prowadzących ruch w tych samych lub przeciwnych kierunkach,
- wskazania kierującym, w którym miejscu zmiana pasa ruchu jest zabroniona lub dozwolona.

Rozróżnia się następujące odmiany linii segregacyjnych:
 • P-1a "linia pojedyncza przerywana - długa"
 • P-1b "linia pojedyncza przerywana - krótka"
 • P-1c "linia pojedyncza przerywana - wydzielająca"
 • P-1d "linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska"
 • P-1e "linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka"
 • P-2a "linia pojedyncza ciągła - wąska"
 • P-2b "linia pojedyncza ciągła - szeroka"
 • P-3a "linia jednostronnie przekraczalna - długa"
 • P-3b "linia jednostronnie przekraczalna - krótka"
 • P-4 "linia podwójna ciągła"
 • P-5 "linia podwójna przerywana"
 • P-6 "linia ostrzegawcza"
 • P-6a "linia ostrzegawcza - naprowadzająca"
Znak P-1aZnak P-1bZnak P-1cZnak P-1dZnak P-1e
znak P-1a
znak P-1b
znak P-1c
znak P-1d
znak P-1e

Znak P-1a "linia pojedyncza przerywana - długa" stosuje się do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.
Po znaku P-1a mogą następpować lub go poprzedzać znaki: P-1b, P-1c, P-1d, P-1e i P-6. Długość linii pojedynczej przerywanej - długiej powinna wynosić co najmniej 120 m.

Znak P-1b "linia pojedyncza przerywana - krótka" stosuje się do wyznaczania pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h.
Po znaku P-1b mogą następować znaki: P-1a, P-1c, P-1d, P-2a, P-4, P-6. Długość linii pojedynczej przerywanej - krótkiej powinna wynosić co najmniej 50 m.

Znak P-1c "linia pojedyncza przerywana - wydzielająca" stosuje się do oddzielenia od pasa ruchu następujących pasów:
- włączania,
- wyłączania,
- przeplatania,
- dla autobusów i rowerów (odcinki początkowe i końcowe),
- wydzielonych dla pojazdów skręcających na wlotach skrzyżowań,
- zanikających.

Znak ten w podanej wielkości stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze. Po znaku P-1c mogą następować znaki: P-2b, P-7a i P-7b.
Linie wydzielające powinny mieć długość co najmniej 50 m. Dopuszcza się skrócenie linii przy wydzieleniu pasa ruchu dla rowerów lub pasa ruchu tylko dla pojazdów skręcających w zależności od warunków lokalnych.

Znak P-1d "linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska" stosuje się do oddzielenia pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzyżowaniach wzdłuż dróg z pierwszeństwem, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak P-1d może być poprzedzony znakami; P-1a, P-1b, P-2a i P-3b, a następować po nim mogą znaki: P-1a, P-1b i P-3b.

Znak P-1e "linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka" stosuje się do oddzielenia przeciwnych kierunków ruchu w ciągu linii podwójnych P-4 lub P-3a na skrzyżowaniach lub włączeniach do jezdni oraz do umożliwienia przejazdów poprzecznych na zjazdach w ciągu linii P-2b wydzielającej wydzielającej pas ruchu dla autobusów i rowerów.

Znak P-2aZnak P-2bZnak P-3aZnak P-3bZnak P-4
znak P-2a
znak P-2b
znak P-3a
znak P-3b
znak P-4

Znak P-2a "linia pojedyncza ciągła - wąska" stosuje się do oddzielania pasow ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak P-2a powinnien być poprzedzony znakiem P-6, a następować po nim mogą znaki: P-1a, P-1b, P-1d i P-3b. W obszarze zabudowanym, na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, znak ten można poprzedzać znakiem P-1b.
Długość linii pojedynczej ciągłej - wąskiej powinna wynosić co najmniej 20 m.

Znak P-2b "linia pojedyncza ciągła - szeroka" stosuje się do oddzielenia pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze, jako linię poprzedzającą lub kontynuującą linię P-1c, oraz wydzielenia pasów ruchu dla autobusów lub rowerów przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku.
Długość linii powinna wynosić co najmniej 20 m.

Znak P-3a "linia jednostronnie przekraczalna - długa" stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej. W szczególności znak jest stosowany na jezdniach dwukierunkowych dwupasowych w rejonach:
- łuków poziomych i pionowych wypukłych o niedostatecznej widoczności,
- przejazdów kolejowych i tramwajowych,
- przejść dla pieszych,
gdy jest uzasadnione ułatwienie opuszczania tych rejonów przez kierujących pojazdami. Znak ten stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak P-3a z linią ciągłą znajdującą się po prawej stronie powinien być poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub P-1b, a następować po nim mogą znaki P-4 lub P-6.
Długość linii jednostronnie przekraczalnej - długiej powinna wynosić co najmniej 50 m.

Znak P-3b "linia jednostronnie przekraczalna - krótka" stosuje się, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu (sąsiednią część drogi) od strony linii ciągłej.
W szczególności stosowany jest na skrzyżowaniach i wlotach skrzyżowań oraz oznaczeniach krawędzi jezdni przy wyjazdach z obiektów przydrożnych lub przejazdach przez pasy dzielące jezdnie.
Znak ten stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak P-3b może być poprzedzony znakami: P-2a, P-4, P-7a, P-7b, P-7c i P-7d, a następować po nim mogą znaki: P-1b, P-2a, P-1d, P-4, P-7a, P-7b, P-7c i P-7d.

Linia P-4 "linia podwójna ciągła" stosuje się w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni, na których należy wyeliminować przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak ten zawsze umieszcza się na trzy- i więcej pasowych jezdniach dwukierunkowych, na których pasy ruchu są wyznaczone, na całej długości odcinka takiej jezdni.
Znak P-4 może być poprzedzony i mogą po nim następować znaki: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b i P6.
Długość linii podwójnej ciągłej powinna wynosić co najmniej 20 m.

Znak P-5Znak P-6Znak P-6a
znak P-5
znak P-6
znak P-6a

Znak P-5 "linia podwójna przerywana" stosuje się do wyznaczenia pasa o zmiennym kierunku ruchu, na który wjazd jest zamykany lub otwierany sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

Znak P-6 "linia ostrzegawcza" stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca, w szczególności odcinka drogi, na którym zastosowano linie: P-2a, P-3a lub P-4, przez które przejeżdżanie jest zabronione. Znak P-6 umieszcza się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
Znak P-6 stosuje się na łukach oznaczonych znakami ostrzegawczymi A-1, A-2, A-3 lub A-4, na których warunki widoczności nie powodują konieczności stosowania linii P-3a lub P-4. Wówczas linię ostrzegawczą umieszcza się na całej długości łuku.
Znak ten może być poprzedzony znakami P-1a lub P-1b, a następować po nim mogą znaki: P-2a, P-3a i P-4. Długość linii ostrzegawczej powinna wynosić co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
- 100 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.
W obszarze zabudowanym dopuszcza się niestosowanie linii P-6 i stosowanie linii P-2a, P-3a lub P-4 bezpośrednio po linii P-1b.

Znak P-6a "linia ostrzegawcza-naprowadzająca" stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka, przed którym zastosowano linie P-3a lub P-4, i oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak P-6a stosuje się na drogach dwukierunkowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h przed łukami poziomymi i pionowymi, które nie są z daleka widoczne przez kierujących, a także przed wysepkami rozdzielającymi pasy ruchu.
W linii ostrzegawczej naprowadzającej co trzecia kreska zastąpiona jest strzałką. Znak P-6a stosuje się samodzielnie lub jako kontynuację linii P-6, przy czym w zależności od warunków widoczności liczba strzałek powinna wynosić od 2 do 4.

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional