Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/metoda-nominalnej-krzywizny.php

Metoda nominalnej krzywizny - konstrukcje żelbetowe

Metoda nominalnej krzywizny - według Eurokodu 2

Metoda ta jest odpowiednia przede wszystkim przy obliczaniu elementów wydzielonych ze stałą siłą normalną i określoną efektywną długością l0. Metoda daje nominalny moment drugiego rzędu na podstawie ugięcia, które z kolei ustala się na podstawie efektywnej długości i oszacowanej maksymalnej krzywizny.

Otrzymany moment obliczeniowy stosuje się do obliczania przekrojów poprzecznych ze względu na moment zginający i siłę podłużną.

Momenty zginające

Moment obliczeniowy wyznacza się ze wzoru:w którym:
M0Ed - jest momentem pierwszego rzędu zawierającym wpływ imperfekcji,
M2 - jest nominalnym momentem drugiego rzędu.

Maksymalna wartość MEd zależy od rozkładów M0Ed i M2, rozkład M2 wzdłuż długości efektywnej może być przyjęty jako paraboliczny lub sinusoidalny.

W elementach statycznie niewyznaczalnych M0Ed określa się dla rzeczywistych warunków brzegowych, podczas gdy M2 będzie zależeć od warunków brzegowych poprzez efektywną długość.

Jeżeli na końcach elementu występują momenty pierwszego rzędu M01 i M02, a pomiędzy tymi końcami nie ma obciążenia, to te momenty można zastąpić ekwiwalentnym momentem pierwszego rzędu M0e:Jeżeli momenty M01 i M02 powodują rozciąganie po tej samej stronie elementu, to należy im przypisać ten sam znak, w przeciwnym przypadku należy im przypisać różne znaki. Ponadto końce elementu należy ponumerować tak, żeby zachodziła nierówność |M02| ≥ |M01|.

Nominalny moment drugiego rzędu M2 oblicza się ze wzoru:w którym:
NEd - jest wartością obliczeniową siły podłużnej,
e2 - jest ugięciem według wzoru:1/r - jest krzywizną,
l0 - jest długością efektywną,
c - jest współczynnikiem zeleżnym od rozkładu krzywizny.

Jeżeli przekrój poprzeczny jest stały, to zwykle przyjmuje się c=10 (π2). Jeżeli moment pierwszego rzędu jest stały, to należy wziąć pod uwagę mniejszą wartość c (8 jest dolną granicą odpowiadającą stałemu momentowi całkowitemu).

Wartość π2 odpowiada sinusoidalnemu rozkładowi krzywizny. Wartość c dla stałej krzywizny wynosi 8. Należy zauważyć, że c zależy od rozkładu całkowitej krzywizny, podczas gdy c0 zależy tylko od krzywizny odpowiadającej momentowi pierwszego rzędu.


Krzywizna

Do elementów o stałym symetrycznym przekroju poprzecznym (uwzględniając zbrojenie) można stosować wzór:w którym:
Kr - jest współczynnikiem poprawkowym zależnym od siły podłużnej,
Kφ - jest współczynnikiem zależnym od pełzania,

d - jest wysokością użyteczną przekroju.

Jeżeli zbrojenie nie jest zgrupowane po przeciwnych stronach przekroju, a jego część jest rozłożona wzdłuż wysokości przekroju, równolegle do płaszczyzny zginania, to wartość d określa się ze wzoru:w którym is jest promieniem bezwładności całego pola zbrojenia.

Wartość Kr wyznacza się ze wzoru:

   lecz nie więcej niż 1,0

w którym:
n=NEd/(Acfcd) - jest względną siłą podłużną,
NEd - jest wartością obliczeniową siły podłużnej,nbal - jest wartością n, dla której osiąga się maksymalny moment graniczny; można przyjmować nbal = 0,4,As - jest polem przekroju zbrojenia (całego),
Ac - jest polem przekroju poprzecznego betonu.

Wpływ pełzania należy uwzględniać stosując współczynnik Kφ wedlug wzoru:

   lecz nie mniej niż 1,0

w którym:
φef - jest efektywnym współczynnikiem pełzania,λ - jest smukłością.
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional