Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/obciazenia.php

Obciążenia

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych:
 • obciążenia stałe (ciężar własny, ciężar objętościowy)
 • obciążenie zmienne (obciążenie użytkowe)
 • obciążenia gruntem
 • obciążenie śniegiem
 • obciążenie wiatrem
 • obciążenie termiczne
 • obciążenie montażowe (oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji)
 • obciążenie pojazdami
 • obciążenie ściankami działowymi
 • obciążenie oblodzeniem
 • obciążenie technologiczne (oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami)


Określenia podstawowe:

obciążenie - wszelkie działanie fizyczne, które zmienia stan systemu konstrukcyjnego (powoduje naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia lub zarysowania). Obciążenie jest:
- siłą uogólnioną lub zespołem sił, skupionych lub rozłożonych, działających na konstrukcję bezpośrednio,
- wymuszeniem lub ograniczeniem odkształceń konstrukcji (obciążenie pośrednie).
obciążenie stałe - obciążenie, którego wartość, kierunek i położenie pozostają niezmienne w czasie użytkowania budowli lub w innym rozpatrywanym okresie, np. w czasie montażu lub remontu.

obciążenie zmienne - obciążenie, którego wartość, kierunek i położenie mogą się zmieniać w czasie użytkowania budowli lub w innym rozpatrywanym okresie.

część długotrwała obciążenia zmiennego - obciążenie, które występuje długo, nieprzerwanie lub z przerwami, w stosunku do czasu użytkowania konstrukcji i czasu pojawiania się ewentualnych stałych zmian właściwości materiałów konstrukcyjnych.

obciążenie zmienne nieruchome - obciążenie zmienne w czasie, które ma określony, niezmienny kierunek i niezmienne położenie.

obciążenie zmienne ruchome - obciążenie zmienne w czasie, które może mieć dowolny rozkład przestrzenny na całej konstrukcji.

obciążenie wielokrotnie zmienne - obciążenie zmieniające swą wartość (bez zmiany znaku lub ze zmianą znaku) co najmniej 105 razy w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji i wywołujące jej zmęczenie.

obciążenia zmienne technologiczne - obciążenia wynikające z założonej eksploatacji budowli.

obciążenia zmienne montażowe - obciążenia elementów lub konstrukcji powstające w stadium budowy, montażu lub remontu budowli.

obciążenia zmienne środowiskowe - obciążenia wywierane na konstrukcję przez naturalne środowiska, w których sił ona znajduje lub mające swe źrodło w tych środowiskach.

obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu.

obciążenie wstępnym sprężeniem - siła sprężająca, zewnętrzna w stosunku do konstrukcji lub elementu (w stadium sprężenia).

obciążenie wymuszonym przemieszczeniem - wymuszenie przemieszczenia konstrukcji lub jej części, np. osiadaniem gruntu lub niedokładnym wykonaniem, wywołujące siły wewnętrzne i naprężenie w konstrukcji.

obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując sił bezwładności w konstrukcji.

obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły bezwładności w konstrukcji.

obciążenie wyjątkowe - obciążenie, które może wystąpić w wyniku mało prawdopodobnych zdarzeń w przewidywanym okresie użytkowania budowli.

wartość charakterystyczna obciążenia - wartość obciążenia o przyjętym prawdopodobieństwie nieprzekroczenia, w kierunku niebezpiecznym, w ciągu określonego czasu (okresu użytkowania budowli lub innego okresu odniesienia) albo, w przypadku braku danych statystycznych, wartość nominalna, ustalona odpowiednio do przewidywanego sposobu użytkowania konstrukcji, warunków fizycznych lub prawnych.

wartość obliczeniowa obciążenia - wartość obciążenia nie korzystniejsza od wartości charakterystycznej, równa iloczynowi tej ostatniej i współczynnika obciążenia.

współczynnik obciążenia - częściowy współczynnik bezpieczeństwa, uwzględniający możliwość wystąpienia wartości obciążenia nie korzystniejszej od wartości charakterystycznej.

współczynnik konsekwencji zniszczenia konstrukcji - częściowy współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w celu dodatkowego zwiększenia lub zmniejszenia bezpieczeństwa konstrukcji w zależności od stopnia zagrożenia życia ludzkiego i wielkości strat gospodarczych.

współczynnik jednoczesności obciążeń zmiennych - współczynnik uwzględniający zmniejszone prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia kilku różnych obciążeń o wartościach charakterystycznych.

współczynnik części długotrwałej obciążenia zmiennego - współczynnik określający wartość długotrwałą obciążenia zmiennego.

współczynnik redukcji obciążenia - współczynnik uwzględniający zmniejszone prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia wartości charakterystycznej jednego obciążenia na dużej powierzchni jednego stropu lub na kilku poziomach jednego ustroju konstrukcyjnego.

współczynnik dynamiczny - współczynnik zwiększający obciążenie statyczne do wartości równoważnej obciążeniu dynamicznemu.

kombinacja obciążeń - zestawienie obciążeń i ich wartości przy sprawdzaniu stanów granicznych systemu konstrukcyjnego lub jego elementów.button button button

Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional