Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/obliczenia-ugiec.php

Konstrukcje żelbetowe

Obliczenia ugięć - według Eurokodu 2 i PN-EN

Sprawdzanie ugięć przez obliczanie

Jeżeli obliczenia uznaje się za konieczne, to należy obliczyć odkształcenia powstające pod wpływem obciążeń właściwych ze względu na cel sprawdzania.

Zastosowana metoda obliczeń powinna opisywać rzeczywiste zachowanie się konstrukcji pod działaniem występujących oddziaływań z dokładnością dostosowaną do celu obliczeń.

Elementy, w których - jak się oczekuje - obciążenie nie przekroczy poziomu mogącego spowodować osiągnięcie wytrzymałości betonu na rozciąganie w jakimkolwiek przekroju, rozpatruje się jako niezarysowane. Elementy, w których - jak się oczekuje - powstaną rysy, ale które mogą być nie w pełni zarysowane, zachowują się w sposób pośredni pomiędzy warunkami panującymi w elementach niezarysowanych a warunkami w elementach w pełni zarysowanych. Dla elementów poddanych głównie zginaniu zadowalającą prognozę odkształceń określa wyrażenie:w którym:
α - jest parametrem deformacji, którą się rozpatruje, i którą może być np. odkształcenie przekroju, krzywizna lub obrót (w uproszczeniu można także przyjąć, że α jest ugięciem), αI, αII są odpowiednio wartościami parametru α obliczonymi przy założeniu, że nie ma rys i przy założeniu pełnego zarysowania,
ζ - jest współczynnikiem dystrubucji, służącym do uwzględnienia usztywnienia przy rozciąganiu, określonym wzorem:ζ = 0 - w przekrojach niezarysowanych,
β - jest współczynnikiem zależnym od wpływu czasu trwania obciążenia lub wpływu obciążeń powtarzalnych na średnie odkształcenie
       β=1,0 dla pojedynczegoobciążenia krótkotrwałego,
       β=0,5 dla obciążeń długotrwałych i wielokrotnie powtarzalnych,
σs - jest naprężeniem w zbrojeniu rozciąganym, obliczonym przy założeniu, że przekrój jest w pełni zarysowany,
σsr - jest naprężeniem w zbrojeniu rozciąganym, obliczonym przy założeniu, że przekrój jest w pełni zarysowany, spowodowanym przez obciążenie wywołujące pierwsze zarysowanie.

Przy zginaniu wartość σsrs można zastąpić przez Mcr/M, a przy czystym rozciąganiu przez Ncr/N (Mcr oznacza tu moment rysujący, a Ncr siłę rysującą).

Odkształcenie spowodowane obciążeniem można oszacować w zależności od wytrzymałości na rozciąganie i efektywnego modułu sprężystości betonu.

Przy obciążeniach trwałących dostatecznie długo, aby wywołać pełzanie betonu, całe odkształcenie, łącznie z odkształceniem pełzania, można obliczać, stosując efektywny moduł sprężystości betonu według wzoru:w którym:
φ(∞,t0) - jest współczynnikiem pełzania wyznaczonym odpowiednio do rozpatrywanego przedziału czasu i obciążenia.

Krzywiznę spowodowaną skurczem można oszacować stosując wzór:w którym:
1/rcs - jest krzywizną spowodowaną skurczem,
εcs - jest swobodnym odkształceniem skurczowym,
S - jest momentem statycznym pola przekroju zbrojenia względem środka ciężkości przekroju,
I - jest momentem bezwładności przekroju,
αe - jest efektywnym stosunkiem modułów sprężystościWartości S i I należy obliczyć przy założeniu, że przekrój jest niezarysowany, albo przy założeniu, że przekrój jest w pełni zarysowany - zależnie od rozpatrywanej fazy.
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional