Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/plyty-zelbetowe.php
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Płyty żelbetowe

Elementy składowe płyty żelbetowej:
  • beton monolityczny
  • pręty zbrojeniowe
przekrój płyty żelbetowej


Minimalna grubość płyt

Minimalne grubości płyt ze względu na ich przeznaczenie okresla tabela poniżej.

Przeznaczenie
płyty
Płyty
prefabrykowane
Płyty betonowane
na miejscu budowy
Płyty stropowe w
obiektach budownictwa
powszechnego
40 mm 60 mm
Płyty pod przejazdami 100 mm 120 mm


W płytach prefabrykowanych, usztywnionych żebrami wzdłuż obwodu, grubości podane w tabeli powyżej mogą być zmniejszone o 10 mm.

W każdym przypadku grubość płyty nie może być mniejsza niż wynika to z warunku nieprzekroczenia granicznych wartości ugięć, prawidlowego otulenia i przepisów przeciwpożarowych.

Płyty wymagające zbrojenia na przebicie powinny mieć grubość nie mniejszą niż 200 mm.


Głębokość oparcie płyt na podporze

Głębokość oparcia płyt na podporze powinna zapewniać możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojenia i powinna być nie mniejsza niż:
80 mm - przy oparciu na murze lub ścianie z betonu lekkiego lub zwykłego klasy C12/15,
60 mm - przy oparciu na ścianie z betonu zwykłego klas wyższych niż C12/15,
40 mm - przy oparciu na belkach stalowych.

Głębokość oparcia prefabrykowanych płyt dwukierunkowo zbrojonych powinna być nie mniejsza niż 40 mm.

W przypadku płyt ze zbrojeniem głównym na podporze, przewidzianym do zabetonowania w wieńcu żelbetowym, głębokość oparcia płyty może być zmniejszona o 20 mm, lecz nie może wynosić mniej niż 40 mm.

Głębokość oparcia płyt o rozpiętości nie większej niż 1,20 m i wykonanych z odchyłką nie większą niż 10 mm może być zmniejszona do 30 mm pod warunkiem, że obliczeniowe obciążenie płyty ponad ciężar własny nie przekracza 2,0 kN/m2.


Zbrojenie płyt

Średnica prętów stosowanych do zbrojenia płyt powinna być nie mniejsza niż 4,5 mm.

W przypadku siatek zgrzewalnych dopuszcza się stosowanie drutów o średnicy 3 mm.

Do podpory należy doprowadzić bez odgięć nie mniej niż 1/3 dolnych prętów potrzebnych w przęśle i nie mniej niż 3 pręty na 1 m szerokości przekroju.

Jeżeli na podporze nie występują warunki zapewniające swobodę obrotu przekroju, należy zastosować odpowiednie zbrojenie górne.

Pręty rozdzielcze powinny mieć rozstaw nie większy niż 300 mm oraz łączną nośność nie mniejszą niż:
- 1/10 nośności zbrojenia głównego przy obciążeniu równomiernie rozłożonym,
- 1/4 nośności zbrojenia głównego przy obciążeniu równomiernie rozłożonym i obciążeniu siłami skupionymi w przypadku, gdy momenty zginające wywołane obciążeniami skupionymi są nie większe niż 50% momentów całkowitych. W przeciwnym przypadku zbrojenie prostopadłe do zbrojenia głównego należy odpowiednio obliczyć.

W przypadku otworów występujących w polu płyty, obrzeża otworów powinny być dodatkowo zbrojone. Jeżeli wymiary otworu nie przekraczają 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty, zaś obliczeniowe obciążenie płyty ponad ciężar własny jest nie większe niż 10 kN/m2, przekrój zbrojenia obrzeżnego powinien być nie mniejszy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu. W przeciwnym przypadku wzmocnienie płyty przy otworze należy zaprojektować w postaci wymianów. Przy przyjęciu wymianów jako belek ukrytych w grubości płyty, ich szerokość nie może przekraczać 4 grubości płyty.W płycie ze zbrojeniem głównym ułożonym równolegle do podpory, którą stanowi belka lub ściana, należy zastosować dodatkowe zbrojenie górne, prostopadłe do tej podpory, o nośności nie mniejszej niż 1/3 nośności zbrojenia głównego płyty i nie mniejszej niż 40 kN/m długości podciągu. brojenie to powinno być wpuszczone w płytę na długość nie mniejszą niż 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty po każdej stronie podpory, licząc od jej krawędzi. Jednoczesnie zbrojenie główne płyty w paśmie o szerokości równej 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty, przylegającej do tej podpory, można zredukować do połowy.


Zbrojenie płyt dwukierunkowo zbrojonych należy konstruować zgodnie z założeniami metody obliczania momentów zginających.

W płytach podpartych na 4 krawędziach, obliczanych według analizy liniowo-sprężystej, zbrojenie każdego z dwóch kierunków wyznaczone dla środkowej części płyty powinno być układane w paśmie środkowym o szerokości równej 3/5 szerokości płyty. W pasmach skrajnych, obejmujących po 1/5 szerokości płyty, przekrój zbrojenia może być zmniejszony do połowy.

zbrojenie plyt krzyzowo zbrojonych


W narożach swobodnie podpartych należy umieszczać dwukierunkowe zbrojenie górne, równoległe do krawędzi, na szerokości równej 0,3 mniejszej rozpiętości. Przekrój tego zbrojenia na jednostkę szerokości przekroju płyty powinnien wynosić w każdym kierunku co najmniej połowę przekroju większego zbrojenia, znajdującego się w środku płyty. W narożach, w których zbiega sie krawędź swobodnie podparta z krawędzią zamocowaną, postanowienie to rozciąga się jedynie na zbrojenie naroża równolegle do krawędzi zamocowanej, natomiast przekrój zbrojenia prostopadłego do krawędzi zamocowanej wynika z obliczeń.

W narożach swobodnie podpartych należy również umieszczać dodatkowe zbrojenie done, układane prostopadle do dwusiecznej i rozmieszczone na szerokości równej 0,2 mniejszej rozppiętości płyty. Przekrój tego zbrojenia na 1 m szerokości przekroju powinien być co najmniej równy przekrojowi większego zbrojenia w środku płyty.

W płytach obliczanych metodą równowagi granicznej przy założeniu stałej nośności w każdym przekroju równoległym do obu prostopadłych do siebie krawędzi, pręty zbrojenia w przęśle powinny mieć stały rozstaw w obu kierunkach. Dotyczy to również zbrojenia podporowego płyt zamocowanych i ciągłych.

Zbrojenie naroży płyt swobodnie podpartych należy obliczać i konstruować w zależności od przyjętego schematu pracy naroża (swobodnego albo ograniczonego odkształceniu ku górze). W stropach ustrojów płytowo-słupowych, stopień zbrojenia płyty nad podporą powinnien być nie mniejszy niż 0,5% w obu kierunkach na szerokości nie mniejszej niż 0,25 krótszej rozpiętości w każdą stronę.


Zbrojenie na przebicie

Zbrojenie płyt na przebicie powinno składać się ze strzemion pionowych lub ukosnych, zamkniętych lub inaczej dobrze zakotwionych przy obydwu powierzchniach płyty, lub z prętów odgiętych.

zbrojenie płyt na przebicieKalkulator online!
program online  Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002


Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2017 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     język angielski online     Valid XHTML 1.0 Transitional