Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/podloze.php

Podłoże:

Warunki ogólne dla podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogowej:

E2 ≥ 100 MPa i IS ≥ 1,00 - drogi kategorii KR1, KR2

E2 ≥ 120 MPa i IS ≥ 1,03 - drogi kategorii KR3, KR4, KR5, KR6

Wtórny moduł odkształcenia (E2) należy oznaczać przy wtórnym (drugim obciążeniu płytą o średnicy ≥30 cm wg BN-64/8931-02. Badanie należy przeprowadzić w zakresie od 0 do 0,25 MPa. Wartości modułu E2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 do 0,15 MPa według wzoru:

w którym:
D - średnica płyty, mm,
Δp - przyrost obciążenia, MPa,
Δs - przyrost odkształcenia, mm.


Wzmocnienie słabego podłoża

Podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grupy nośności G2, G3, G4 może być doprowadzone do grupy nośności G1 w jeden z wymienionych sposobów:

a. Wymieniając warstwę gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego.

Grubości wymienianej warstwy słabego podłoża nawierzchni w zależności od grupy nosności istniejącego podłoża i wskaźnika nośności CBR nowej warstwy:

Wskaźnik nośności
CBR nowej warstwy
[%]
Grubość nowej warstwy podłoża o grupie nośności
[cm]
G2G3G4
20305075
25254060

Zaleca sie dla podłoża nawierzchni o grupie nośności G3 oraz G4 wykonać wzmocnienie podłoża geosyntetykiem.


b. Wzmocnienie podłoża przez wykonanie pod konstrukcją:
 • na podłożu o grupie nośności G2:
  10 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=1,5 MPa,

 • na podłożu o grupie nośności G3:
  15 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=2,5 MPa,

 • na podłożu o grupie nosności G4:
  25 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=2,5 MPa, lub

  dwóch warstw po 15 cm z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym):
  - warstwa górna o Rm=2,5 MPa,
  - warstwa dolna o Rm=1,5 MPa.


c. Ulepszając grunt w górnej wartwie podłoża w inny sposób pod warunkiem uzyskania wymaganego wzmocnienia.Warunki gruntowe

Grunty podłoża dzieli się, w zależności od ich wrażliwości na działanie wody i mrozu.

Cechy gruntu powinny być ustalone na podstawie badań laboratoryjnych jego właściwości.

Podstawowym kryterium oceny jest zawartość drobnych cząstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w wypadkach wątpliwych: wskaźnik piaskowy i kapilarność bierna.

Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do mało spoistych. Jeśli oceny na podstawie badania różnymi metodami są rozbieżne, to przyjmuje się wynik najmniej korzystny.Określenie grupy nośności podłoża na podstawie rodzaju gruntu:

Rodzaj gruntów podłożaGrupa nośności podłoża
dla warunków wodnych
dobrychprzeciętnychzłych
Grunty niewysadzinowe:
żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, rumosze skalne (wszystkie niegliniaste), żużle nierozpadowe

G1

G1

G1

Grunty wątpliwe:
piaski pylaste

G1

G2

G2

Grunty wątpliwe:
żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, zwietrzeliny gliniaste, rumosze gliniaste

G1

G2

G3

Grunty mało wysadzinowe:
gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste zwięzłe, iły, iły piaszczyste i pylaste

G2

G3

G4

Grunty bardzo wysadzinowe:
piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, iły warwowe

G3

G4

G4

Określenie grupy nośności podłoża na podstawie wskaźnika CBR:

Grupa nośności podłoża nawierzchniWskaźnik nośności CBR
[%]
G1≥ 10
G25 ÷ 10
G33 ÷ 5
G4< 3


Warunki wodne ustala się według klasyfikacji określonej w tabeli:

CharakterystykaWarunki wodne w wypadku występowania swobodnego zwierciadła wody
< 1m od 1m do 2m > 2m
Wykopy ≤ 1m
złe
złe
przeciętne
przeciętne
przeciętne
dobre
Nasypy ≤ 1m
złe
przeciętne
przeciętne
przeciętne
przeciętne
dobre
Wykopy > 1m
złe
przeciętne
przeciętne
przeciętne
dobre
dobre
Nasypy > 1m
złe
przeciętne
przeciętne
dobre
dobre
dobre


Oznaczenia:
- nie utwardzone pobocza
- utwardzone i szczelne pobocza oraz dobre odprowadzenie wód powierzchniowych


W wypadku ulic warunki wodne określa się indywidualnie.
Poziom występowania wody gruntowej powinnien być określony na podstawie dostepnych najwyższych notowań uwarunkowanych opadami atmosferycznymi albo ich skutkami lub wysokimi stanami wód powierzchniowych.
button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional