Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/predkosc-projektowa.php

Prędkość projektowa i prędkość miarodajna

Prędkość projektowa - parametr techniczno-ekonomiczny, któremu są przyporządkowane graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi.

Prędkość miarodajna - parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalania wartości elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny być dostosowane do tej prędkości.


Prędkość projektowa

Prędkość projektową ustala się dla klasy drogi określone w tabeli poniżej:

Klasa drogiASGPGZLD
Prędkość projektowa
drogi (km/h):
poza terenem
zabudowy
120, 100, 80120, 100, 80 100, 80, 70, 6070, 60, 5060, 50, 4050, 4040, 30
na terenie
zabudowy
80, 70,6070,6060, 5060, 50, 4040, 3030


60 - dopuszcza się przy usytuowaniu drogi na obszarze intensywnie zurbanizowanym,
60 - można stosować na dwujezdniowej drodze.

Droga klasa A powinna mieć prędkość projektową ustaloną dla tej klasy drogi według zasad powyżej z uwzględnieniem warunków określonych określonych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących płatnych autostrad.

Droga klasy S, GP, G, Z, L, D powinna mieć prędkość projektową ustaloną dla tych klas dróg według zasad powyżej stosownie do warunków terenowych i zagospodarowania.

Droga zaliczona do sieci dróg międzynarodowych nie powinna mieć prędkości projektowej niższej niż wynika to z przepisów o głównych drogach ruchu międzynarodowego.


Prędkość miarodajna

W wypadku dróg klasy G, GP, S, A wprowadza się prędkość miarodajną, określaną w następujący sposób:
 • 1) na dwujezdniowej drodze poza terenem zabudowy:

  Vm = Vp + 10 km/h     przy Vp ≥ 100 km/h,

  Vm = Vp + 20 km/h     przy Vp ≤ 80 km/h,

  gdzie:
  Vm - prędkość miarodajna (km/h),
  Vp - prędkość projektowa (km/h).

 • 2) na dwupasowej drodze dwukierunkowej poza terenem zabudowy zgodnie z tabelą:

  Krętość drogi
  (°/km)
  < 8080 ÷ 160161 ÷ 240 > 240
  Prędkość
  miarodajna
  drogi klasy S o szerokości jezdni
  7,5 m lub 7,0 m
  1101009080
  drogi o szerokości jezdni 7,0 m z
  utwardzonymi poboczami
  110908070
  drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez
  utwardzonych poboczy
  100908070
  drogi o szerokości jezdni 6,0 m z
  utwardzonymi poboczami
  90807070
  drogi o szerokości jezdni 6,0 m bez
  utwardzonych poboczy
  90807060


  Krętość odcinka drogi - stosunek sumy bezwzględnych wartości kątów zwrotu kierunków trasy drogi wyrażonych w stopniach do jego długości wyrażonej w kilometrach.


 • 3) na drodze na terenie zabudowy:

  Vm = Vo + 20 km/h, jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami,

  Vm = Vo + 10 km/h, jeżeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron krawężnikami,

  gdzie:
  Vm - prędkość miarodajna (km/h),
  Vo - największa dopuszczalna prędkość samochodów osobowych na drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami (km/h).Prędkośc miarodajna powinna być co najmniej równa prędkości projektowej drogi i nie większa od niej o więcej niż 20 km/h.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional