Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/przepustowosci-rond.php

Przepustowość Rond:

OCENA WARUNKÓW RUCHU NA WLOTACH RONDA - procedura obliczania przepustowości


Podstawowym kryterium oceny jakości ruchu na rondach jest średnia strata czasy d przypadająca na pojazd [s/P] ponoszona przez pojazdy relacji podporządkowanych w okresie analizy.

W ocenie warunków ruchu uwzględnia się straty czasu występujące w danych warunkach drogowo-ruchowych na rondzie, przy dobrej widoczności z poszczególnych wlotów ronda oraz dobrych warunkach oświetlenia i pogody.


Graniczne wartości średnich strat czasu dla poszczególnych poziomów swobody ruchu (PSR):

PSRWarunki ruchuŚrednia strata czasu d [s/P]
Ibardzo dobre≤ 15.0
IIdobre15.1 ÷ 30.0
IIIprzeciętne30.1 ÷ 50.0
IVniekorzystne> 50.0


Przy dopuszczeniu IV PSR średnie straty czasu nie powinny przekraczać 75 s/P, a rezerwa przepustowości możliwej nie powinna być mniejsza niż 30 P/h.

Określenia podstawowe:

Przepustowość wyjściowa wlotu (Cowl) - jest to natężenie potoku pojazdów wjeżdżających na rondo przy pełnym nasyceniu wlotu ruchem i wykorzystaniu wszystkich możliwych do zaakceptowania odstępów czasu w potoku nadrzędnym o natężenie Qnwl przez pojazdy z danego wlotu, w umownych, wyjściowych warunkach ruchowo-geometrycznych ronda (bez wpływu pieszych i struktury rodzajowej ruchu).

Przepustowość możliwa wlotu (Cmwl) - jest to natężenie potoku pojazdów wjeżdżających na rondo przy pełnym nasyceniu wlotu ruchem i wykorzystaniu wszystkich możliwych do zaakcetowania odstępów czasu w potoku nadrzędnym o natężeniu Qnwl przez pojazdy z danego wlotu, w rzeczywistych warunkach ruchu na wlocie.

Przepustowość rzeczywista ronda (Crr) - jest to suma natężeń ruchu na wlotach ronda występujących w sytuacji, kiedy przy równomiernym wzroście natężeń na wszystkich wlotach (stała struktura kierunkowa i proporcje pomiędzy wlotami) wyczerpie się przepustowość jednego z wlotów.

pokaż więcej pojęć...
przepustowość ronda


PROCEDURA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI wg MOP-R-04


Miarodajna długość kolejki na wlocie ronda

\dpi{80} \fn_cm K_{wl}^{m}=\frac{C_{mwl}}{4}\cdot t_{a}\cdot \left [ \left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )+\sqrt{\left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )^{2}+\frac{\frac{3600}{C_{mwl}}\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}{150\cdot t_{a}}} \right ]

gdzie:
\dpi{100} \fn_cm K_{wl}^{m} - miarodajna długość kolejki dla analizowanego wlotu ronda wl [P],
\dpi{100} C_{mwl} - przepustowość możliwa wlotu ronda wl [P/h],
\dpi{100} Q_{wl} - obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie [P/h],
\dpi{100} t_{a} - okres analizy [h].

Wyliczona długość kolejki odpowiada kwantylowi 95% występowania maksymalnych kolejek na pasie. Jest to łączna liczba pojazdów oczekujących w kolejce na wlocie. Jeżeli na wlocie ronda występują dwa pasy ruchu, to kolejkę tę należy rozłożyć na pasy; w przypadku ronda dwupasowego dzieląc przez dwa, a w przypadku ronda semi-dwupasowego uwzględniając udział pojazdów korzystających z lewego pasa ml.

Długość kolejki wyrażoną w metrach LK, tzw. zasięg kolejki, należy wyliczać, mnożąc wartość Kwlm, przypadającą na jeden pas ruchu, przez przeciętną długość stanowiska pojazdu w kolejce lp:

przy czym lp obliczane jest w poniższy sposób:

\dpi{120} \fn_cm l_{p}=L_{l}+u_{c}\cdot (l_{c}-l_{l{\color{DarkBlue} }})

gdzie:
uc - udział pojazdów ciężkich w natężeniu analizowanej relacji podporządkowanej,
ll, lc - średnia długość w kolejce pojazdu lekkiego i ciężkiego [m] (można przyjmować ll=6.2m, lc=13.0 m. W przypadku braku lub bardzo małego udziału pojazdów z przyczepami oraz członowych (ucp≤2%) można przyjmować lc=11.0m)Współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu wylicza się z nastepującego wzoru:

\dpi{120} f_{c}=\frac{1}{1+u_{c}\cdot (E_{c}-1)+u_{cp}\cdot (E_{cp}-1)+u_{mr}\cdot (E_{mr}-1)}

gdzie:
uc, ucp, umr - udziały w natężeniu na wlocie ronda wyróżnionych rodzajów pojazdów [-]; c - samochody ciężarowe i autobusy, cp - samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami i autobusy przegubowe, mr - motocykle i rowery,
Ec, Ecp, Emr - współczynniki przeliczeniowe.

Współczynnik fc służy do przeliczania jednostek, w jakich wyrażane są natężenia i przepustowości; przy zamianie E/h na P/h jednostki umowne należy pomnożyć przez fc , a przy zamianie P/h na E/h jednoski rzeczywiste należy pomnożyć przez 1/fc.

Natężenie potoku na jezdni ronda nadrzędnego dla pojazdów z danego wlotu

Natężenie potoku na jezdni ronda Qnwl nadrzędne dla pojazdów z danego wlotu wl jest to suma natężeń ruchu wszystkich relacji wchodzących w skład potoku na rondzie przed danym wlotem. Do tego natężenia nie jest wliczane natężenie potoku pojazdów opuszczających jezdnie ronda wylotem poprzedzającym analizowany wlot.Przepustowość wyjściowa wlotów ronda

Przepustowość wyjściowa Cowl oznacza maksymalną liczbę samochodów osobowych (pojazdów umownych), jaka może wjechać z danego podporządkowanego wlotu ronda wl na jezdnię ronda w okresie jednej godziny [E/h], przy utrzymującej się kolejce na wlocie (pasach wlotu dwupasowego) w warunkach uznanych za wyjściowe.

Przepustowość rzeczywista ronda

Przepustowość rzeczywista ronda Crr jest równa przepustowości obliczonej w procesie iteracji, przy rzeczywistej proporcji natężeń z poszczególnych wlotów mA:mB:...:mN = QA:QB:...QN , przy czym
\dpi{120} \fn_cm m_{A}=\frac{Q_{A}}{\sum Q_{wl}} , \dpi{120} \fn_cm m_{B}=\frac{Q_{B}}{\sum Q_{wl}} , ... \dpi{120} \fn_cm m_{N}=\frac{Q_{N}}{\sum Q_{wl}}

W obliczeniach iteracyjnych uzyskuje się Qwl = Cwl dla wlotu krytycznego k (czyli Qk=Ck) decydującego o przepustowości. Według tego wlotu liczy się następnie Crr:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} C_{rr}=100\cdot \frac{C_{k}}{m_{k}} }

gdzie:
mk - procentowy udział potoku na wlocie krytycznym k w sumarycznym potoku pojazdów wjeżdżających na rondo z wszystkich wlotów [%].

Małe ronda jednopasowe

Przepustowość wyjściowa wlotu Cowl małego ronda jednopasowego oblicza się ze wzoru:

\dpi{80} C_{owl}=\frac{Q_{nwl}\cdot exp\left ( -0,95\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{g}}{3600} \right )}{1-exp\left ( -1,10\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{f}}{3600} \right )}

gdzie:
Qnwl - natężenie ruchu na jezdni ronda przy wlocie wl [P/h],
tg - graniczny odstęp czasu [s],
tf - odstęp czasu między pojazdami opuszczającymi kolejkę na wlocie w przypadku wystąpienia dużej luki czasu w potoku na jezdni ronda [s].


Ronda semi-dwupasowe

Przepustowość wyjściową wlotu Cowl ronda semi-dwupasowego oblicza się ze wzoru:

\dpi{120} C_{owl}=1,25\cdot \left ( 1+0,5\cdot m_{l} \right )\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot exp\left ( -0,95\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{g}}{3600} \right )}{1-exp\left ( -1,13\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{f}}{3600} \right )}

gdzie:
Qnwl - natężenie ruchu na jezdni ronda przy wlocie wl [P/h],
tg - graniczny odstęp czasu [s],
tf - odstę czasu między pojazdami opuszczającymi kolejkę na wlocie w przypadku wystąpienia dużej luki czasu w potoku na jezdni ronda [s],
ml - udział natężenia strumienia wjeżdżającego na jezdnię ronda z lewego pasa wlotu w całkowitym natężeniu ruchu na dwupasowym wlocie [-]; w przypadku wlotu o jednym pasie ronda semi-dwupasowego należy przyjąć ml=0,0.Ronda dwupasowe

Przepustowość wyjściowa wlotu Cowl ronda dwupasowego oblicza się ze wzoru:

\dpi{120} C_{owl}=\frac{Q_{nwl}\cdot exp\left ( -0,85\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{g}}{3600} \right )}{1-exp\left ( -0,50\cdot \frac{Q_{nwl}\cdot t_{f}}{3600} \right )}

gdzie:
Qnwl - natężenie ruchu na jezdni ronda przy wlocie wl [E/h], łącznie z obu pasów,
tg - graniczny odstęp czasu [s], odpowiednio dla ronda średniego lub dużego,
tf - odstęp czasu między pojazdami opuszczającymi kolejkę na wlocie w przypadku wystąpienia dużej luki w potoku na jezdni ronda [s], odpowiednio dla ronda średniego lub dużego.Przepustowość możliwa wlotów ronda

Przepustowość możliwa wlotu ronda, w odniesieniu do realnych warunków geometryczno-ruchowych, oblicza się ze wzoru:

\dpi{120} \fn_cm {\color{DarkBlue} C_{mwl}=C_{owl}\cdot f_{p}\cdot f_{c} }

gdzie:
Cmwl - przepustowość możliwa wlotu wl ronda [P/h]; w przypadku dwupasowego wlotu jest to łączna przepustowość obu pasów,
Cowl - przepustowość wyjściowa wlotu wl ronda [E/h],
fp - korygujący współczynnik uwzględniający wpływ pieszych [-],
fc - korygujący współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu [-].Przepustowość rzeczywista wlotów ronda

Przepustowości rzeczywiste wlotów ronda są natężeniami ruchu na poszczególnych wlotach, o takich wartościach, przy ktorych wyznaczona została przepustowość rzeczywista ronda Crr, a więc wartościach natężeń na wlotach ronda z ostatniego kroku iteracji.

\dpi{120} {\color{DarkBlue} C_{rwl}=C_{rr}\cdot \frac{Q_{wl}}{\sum Q_{wl}} }


\dpi{120} {\color{DarkBlue} C_{rwl} \, [E/h]=\frac{C_{rwl}\, [P/h]}{f_{c}} }


gdzie:
Crr - przepustowość rzeczywista ronda [P/h],
Qwl - obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie wl [P/h],
fc - korygujący współczynnik uwzględniający wpływ struktury rodzajowej ruchu [-].


Wskaźnik dopuszczalnego wzrostu ruchu na rondzie

Wskaźnik dopuszczalnego wzrostu ruchu wrr oblicza się wg wzoru:

\dpi{120} {\color{DarkBlue} w_{rr}=\left ( \frac{C_{rk}}{Q_{k}}-1 \right )\cdot 100}


gdzie:
Crk - przepustowość rzeczywista wlotu krytycznego k [P/h],
Qk - obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie krytycznym k [P/h].


Stopień wykorzystania przepustowości wlotu

\dpi{120} \rho _{wl}=\frac{Q_{wl}}{C_{rwl}}


gdzie:
Qwl - obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie wl [P/h],
Crwl - przepustowość rzeczywista wlotu wl [P/h].


Rezerwa przepustowości rzeczywistej wlotu ronda

Rezerwę przepustowości rzeczywistej wlotu ronda oblicza się ze wzoru:

\dpi{120} \Delta C_{rwl}=C_{rwl}-Q_{wl}Straty czasu pojazdów na wlocie ronda

\dpi{80} \fn_cm d_{wl}=1,12\cdot \left [ \frac{3600}{C_{mwl}}+900\cdot t_{a}\cdot \left \{ \left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )+\sqrt{\left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )^{2}+\frac{\frac{3600}{C_{mwl}}\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}{450\cdot t_{a}}} \right \} \right ]+ \frac{0,027}{1-0,99\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}-2,2 \dpi{80} \fn_cm d_{wl}=1,12\cdot \left [ \frac{3600}{C_{mwl}}+900\cdot t_{a}\cdot \left \{ \left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )+\sqrt{\left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )^{2}+\frac{\frac{3600}{C_{mwl}}\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}{450\cdot t_{a}}} \right \} \right ]+ \frac{0,027}{1-0,99\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}-2,2

\dpi{80} \fn_cm d_{wl}=1,12\cdot \left [ \frac{3600}{C_{mwl}}+900\cdot t_{a}\cdot \left \{ \left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )+\sqrt{\left ( \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}-1 \right )^{2}+\frac{\frac{3600}{C_{mwl}}\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}{450\cdot t_{a}}} \right \} \right ]+ \frac{0,027}{1-0,99\cdot \frac{Q_{wl}}{C_{mwl}}}-2,2

gdzie:
dwl - średnia strata czasu przypadająca na pojazd analizowanego wlotu ronda wl [s/P],
Cmwl - przepustowość możliwa wlotu ronda wl,
Qwl - obliczeniowe natężenie ruchu na wlocie [P/h],
ta - okres analizy [h].Kalkulator online!
program online  Program do obliczania przepustowości małych rond - szukaj na stronie głównej
arrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne
   page  Klasy betonu
   page  Cement
   page  Asfalty
   page  Materiały
   page  Przepustowość rond
   page  Stabilizacja wapnem
   page  Klasy ekspozycji
   page  Zawrotki
   page  Rodzaje sygnalizacji świetlnych
   page  Przepustowość skrzyżowań
   page  Boisko do siatkówki plażowej
   page  Stropy
   page  Strop z płyty żelbetowej
   page  Strop Ackermana
   page  Strop Fert
   page  Strop F
   page  Strop EF
   page  Strop Ceram
   page  Strop Porotherm
   page  Strop Teriva
   page  Strop DZ-3
   page  Asfalt spieniony MCAS

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional