Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/ronda-mini-i-male.php

Ronda mini i ronda małe

Mini rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 14÷22 m (wyjątkowo 25 m) z przejezdną wyspą środkową o średnicy 4÷10 m. Wyspa środkowa jest przejezdna, a na krawędzi jest wyniesiona do 6 cm ponad powierzchnię jezdni wokół tej wyspy i nie więcej niż 16 cm w środku wyspy. Wloty i jezdnia ronda są jednopasowe.

Małe rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 26÷40 m (wyjątkowo 22-45 m) z wyspą środkową tworzącą wizualną przeszkodę dla kierowców zbliżających się do ronda. Ze względów funkcjonalnych wyspa może być otoczona przejezdnym pierścieniem o nawierzchni odróżniającej się od jezdni ronda kolorem i/lub fakturą. Wloty i jezdnia ronda mogą mieć szerokości umożliwiające ruch jedno- lub dwustrumieniowy.

rondo małe


rondo małe    rondo małe    rondo małe   
(kliknij aby powiększyć)
rondaSzczegółowa charakterystyka geometryczna:

Podstawowe elementy geometryczne mini ronda:
  • średnica zewnętrzna,
  • średnica wyspy środkowej,
  • szerokość jezdni ronda.

Średnica zewnętrzna Dz mini ronda powinna się zawierać w przedziale 14 m ÷ 22 m (wyjątkowo do 25 m).

Mini rondo nie musi zapewniać pojazdom możliwości zawracania.

Średnica zewnętrzna mini ronda Dz = 14 m ÷ 16 m powinna zapewniać przejezdność wokół wyspy ronda samochodom osobowym, a Dz > 16 m samochodom osobowym i dostawczym.

Wyspa środkowa mini ronda jest przejezdna i powinna być projektowana w kształcie koła. Wyspa powinna być umieszczona na przedłużeniu osi wlotów i tak ukształtowana, aby mogła pełnić funkcję elementu ułatwiającego rozpoznanie skrzyżowania z wszystkich wlotów przy jednoczesnej możliwości przejazdu przez nią samochodów ciężarowych i autobusów. Wyspa powinna także wymuszać odgięcie torów jazdy samochodów osobowych oraz częściowo pojazdów ciężarowych i autobusów wjeżdżających na skrzyżowanie.

Minimalna średnica wyspy środkowej Dw powinna wynosić 4,0 m. Zaleca się nadawać wyspie formę brukowanego wyniesienia. Zaleca się, aby stała wyspa środkowa była oddzielona od jezdni krawężnikiem o wysokości 3 ÷ 4 cm. Maksymalne wyniesienie środka wyspy względem przylegającej do niej krawędzi jezdni nie powinno być większe niż 12 cm. Przy wyspie środkowej o Dw ≥ 6,0 m dopuszcza się zwiększenie tego wyniesienia do 16 cm.

Wyspa środkowa mini ronda powinna być wykonana z materiałów zapewniających dobry kontrast z nawierzchnią jezdni zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jezdnia mini ronda powinna mieć formę pierścienia koła. Szerokość jezdni mini ronda należy dobierać w nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań na podstawie wyznaczonego przez szablony korytarza ruchu samochodów dostawczych. Dla mini ronda o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 16 m wymaganie to może być zredukowane do samochodu osobowego. Samochód osobowy powinien mieć możliwość przejazdu przez mini rondo bez najeżdżania na przejezdną wyspę.

Przy średnicach mini ronda nie większych niż 16 m zaleca się przyjmować szerokość jezdni nie mniejszą niż 5,0 m, a przy większych średnicach nie mniejszą niż 4,5 m.

Przy udziale ruchu ciężkiego ponad 25 P/h, pojazdem miarodajnym do wyznaczenia szerokości jezdni powinien być dwuosiowy somochód ciężarowy. Warunek przejezdności nie dotyczy w tym przypadku zawracania.

Jezdnia mini ronda powinna być wyraźnie wyznaczona przez odcięcie krawężnikiem od chodnika lub pobocza oraz przez podkreślenie kołowej formy oznakowaniem poziomym na wlotach i wylotach.

Wloty na mini rondo powinny być projektowane jako jednopasowe o szerokości nie większej niż 3,5 m. Przy przebudowie, dla unikniecia dodatkowych robót, szerokość wlotu może być dopasowana do szerokości istniejącego przekroju jezdni, ale powinna się ona zawierać w przedziale 2,75 ÷ 3,50 m.

Szerokość pasa ruchu na wylocie mini ronda nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, przy czym zaleca się 3,5 m. Szerokośc tego pasa można powiększyć ze względu na przejezdność, a także przy udziale w potoku ruchu pojazdów ciężarowych i autobusów powyżej 25 P/h.

Zaleca się projektowanie wlotów na mini rondo tak, aby ich osie krzyżowały się w środku wyspy, a kąty pomiędzy nimi były równe (kąty proste lub zbliżone do prostego przy czterech wlotach).

Wyokrąglenie krawędzi jezdni wlotów/wylotów powinny być możliwie małe, wynikające z potrzeb przejezdności pojazdów występujących na mini rondzie. Zaleca się stosowanie promieni łuków kołowych krawędzi wlotów od 6 m do 10 m, lecz nie większych od podanych dla małego rondadla Vw < 50 km/h. W zależności od liczby wlotów i kątów przecięcia osi wlotów, wartości promieni łuków mogą odbiegać od podanych.

Na wlotach mini ronda zaleca się stosowanie wysp dzielących. Jeśli nie wyznacza się przejść dla pieszych, to zaleca się przyjmować szerokość tych wysp od 1,0 m do 2,0 m. Można zrezygnować ze stosowania wysp dzielących, jeśli wyspy te wymmuszałyby dodatkowe, kosztowne poszerzenie wlotów, a natężenia ruchu i potrzeby pieszych nie wskazują na taką konieczność. Wówczas zaleca się rozdzielenie wlotu i wylotu profilowanym oznakowaniem poziomym lub rzędem kostki (podwójnym lub potrójnym) w kontrastującym kolorze.

W przypadkach, gdy wyspy dzielące stanowiłyby przeszkodę w zapewnieniu wymaganej przejezdności dla samochodów ciężarowych, pasy ruchu na wlocie i na wylocie należy oddzielićwyspą przejezdną (wloty bez wyznaczania przejścia dla pieszych) w formie garba na jezdni o szerokości 0,6 m ÷ 1,0 m i o długości około 6,0 m lub wyznaczoną profilowanym oznakowaniem poziomym.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, że samochody osobowe z danego wlotu będą zbyt szybko wjeżdżać na mini rondo (np. z powodu długiego odcinka prostego przed wlotem) zaleca się zastosowanie fizycznego środka redukcji prędkości w postaci tzw. progu wyspowego.

Nie dopuszcza się przejazdu pojazdów przez strefy azylu przeznaczone dla pieszych zlokalizowane w obrębie wysp dzielących.

Wyznaczone przejścia dla pieszych powinny być odsunięte od zewnętrznej krawędzi jezdni mini ronda na odleglość nie mniejszą niż 4 m.

rondo z wyspą nieprzejezdną    rondo z wyspą nieprzejezdną    rondo z wyspą nieprzejezdną   
(kliknij aby powiększyć)


Wartości parametrów geometrycznych małego ronda jednopasowego projektowanego na terenie zabudowy przy VW≤50km/h

Średnica zewnętrzna ronda przy liczbie wlotów 3 i 4 - 26 (22) ÷ 35 (40)m
Średnica zewnętrzna ronda przy liczbie wlotów > 4 - 35 ÷ 45m

Średnica wyspy środkowej ronda jednopasowego przy liczbie wlotów 3 i 4 - 10 (5) ÷ 21,5 (27,5)m
Średnica wyspy środkowej ronda jednopasowego przy liczbie wlotów > 4 - 21,5 ÷ 33m

Szerokość i pochylenie jezdni ronda jednopasowego:
- (8,75) 8,0 ÷ 6,5 m (z pierścieniem)
- min. 4,5m przy zastosowaniu pierścienia
- pochylenie poprzeczne 2,0 ÷ 2,5%

Szerokość i pochylenie pierścienia - 1,5 ÷ 3,5m
- pochylenie poprzeczne 4% (≤6%)

Wlot - szerokość (3,0) 3,5 ÷ 3,75m
- promień wyokrąglenia 10,0 (6,0) ÷ 12,0m (15,0)

Wylot - szerokość 4,0 ÷ 4,5m
- promień wyokrąglenia 12,0 ÷ 15,0m

Wyspy:
a) trójkątka wydłużona:
- długość 12,0 ÷ 15,0m
- szerokość maksymalna 4,0m
- skos wyspy i załamania krawędzi jezdni 1:10
- promień wyokrąglenia załamania krawędzi jezdni 50,0m
b) równoległa:
- długość 15,0m
- szerokość: minimalna, zalecana 2,0m
- skos załamania krawędzi jezdni 1:5 ÷ 1:10
- promień wyokrąglenia załamania krawędzi jezdni 50,0m

Zobacz także:
PROCEDURA OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI ROND wg MOP-R-04
Kalkulator online!
program online  Program do obliczania przepustowości małych rond - szukaj na stronie głównejbutton button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional