Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/ronda-srednie-i-duze.php

Ronda średnie i duże

Średnie rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni 41-65 m z wyspą środkową. Ma ono jedno- lub dwupasową jezdnię wokół wyspy środkowej i może mieć więcej niż cztery wloty.

Duże rondo jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy zewnętrznej krawędzi jezdni większej od 65 (55) m z wyspą środkową. Duże rondo może mieć więcej niż cztery wloty i jezdnię wokół wyspy środkowej o jednym lub dwóch, a wyjątkowo (przy sygnalizacji) trzech pasach ruchu. W uzasadnionych przypadkach może być wyposażone w sygnalizację świetlną. Przy bardzo dużej średnicy ronda, na odcinkach jezdni na rondzie między sąsiednimi wlotami, może zachować przeplatanie strumieni ruchu.

PROJEKTOWANIE ŚREDNIEGO RONDA

Podstawowe elementy geometryczne średniego ronda:
- średnica zewnętrzna,
- średnica wyspy środkowej,
- szerokość jezdni ronda.

Dobór średnicy zewnętrznej średniego ronda jest uzależniony od następujących czynników:
1) lokalizacji (teren zabudowy lub poza terenem zabudowy) i lokalnych ograniczeń terenowych,
2) przekrojów dróg dochodzących do ronda (1x2 lub 2x2 pasy) i szerokości jezdni ronda,
3) natężeń ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz prędkości ruchu na dojeździe,
4) wyboru pojazdu miarodajnego dla danego ronda i konieczności zapewnienia przejezdności dla długich pojazdów ciężarowych i autobusów.

Rondo średnie powinno zapewniać przejezdność wszystkim typom pojazdów dopuszczonych powszechnie do ruchu na ogólnodostepnych skrzyżowaniach.

Dla jednopasowych rond średnich, zlokalizowanych w strefach podmiejskich i na wlotach do miasta, zalleca się przyjmowanie średnicy zewnętrznej w granicach 41 ÷ 45 m, ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Również poza terenem zabudowy zaleca się średnicę zewnętrzną nie większą niż 50 m, chyba że: do ronda dochodzi liczba wlotów większa niż cztery, są one nierówno rozłożone wokół jezdni ronda (niekorzystne, mniejsze niż 80° kąty krzyżujących się dróg) oraz do ronda dochodzą drogi dwujezdniowe z szerokim pasem dzielącym.

Wyspa środkowa jest nieprzejezdna i jest najważniejszym elementem funkcjonalnym ronda, decydującym o zajęciu terenu, o bezpieczeństwie ruchu i o estetyce rozwiązania. Wielkość i ukształtowanie wysokościowe wyspy środkowej w istotny sposób wpływają na rozpoznawalność i czytelność ronda. Zaleca się obramowanie wyspy krawężnikiem, który powinien uniemożliwić spływ gruntu z wyspy na jezdnię. Wyspę można również obramować wąskim pierścieniem dla zwiększenia dostrzegalności wyspy, o konstrukcji podobnej jak dla rond małych.

Rondo i wyspa środkowa stanowią koła o wspólnym srodku, a osie dróg dojazdowych należy trasować podobnie jak w przypadku małych rond, tj. promieniście w stosunku do srodka koła. Wyspa środkowa powinna mieć kształt koła, co zapewnia stałą krzywiznę łuku wewnętrznego jezdni ronda. Nie zaleca się projektowania wysp owalnych. Środkowa część wyspy musi być dobrze widoczna ze wszystkich wlotów i powinna tworzyć optyczną przeszkode dla kierowców zbliżających się do ronda. Wyspy środkowe o średnicy Dz ≥ 50 m nie muszą być nieprzeźroczyste dla samochodów osobowych.

Na rondzie średnim należy spełnić wymogi widoczności. Elementy ograniczające widoczność nie mogą znajdować się w wyznaczonym polu tej widoczności. Na zewnętrznej części wyspy (do 2,0 m) zaleca się wyłącznie trawniki. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać umieszczania trwałych przeszkód na wyspie środkowej na przedłużeniach torów jazdy z wlotów ronda.

Zaleca się przyjmowanie jezdni jednopasowych rond średnich o szerokości 6,0 m, z dopuszczeniem szerokości 7,0 m przy Dz ≥ 50 m.

Na rondach jednopasowych i na rondach dwupasowych jest zalecany wąski pierścień o szerokości 0,5 m ÷ 1,0 m, który, oprócz poprawy przejezdności, ma za zadanie poprawiać czytelność wyspy ronda, co należy uwzględniać przy doborze nawierzchni pierścienia.

Pochylenie poprzeczne jezdni rond średnich należy przyjmować o wartości 2,0% ÷ 2,5% w kierunku od wyspy środkowej.

Ze względów bezpieczeństwa ruchu zaleca się trasowanie osi drogi dojazdowej możliwie prostopadle do stycznej do okręgu ronda i jej naprowadzenie na środek ronda, aby uzyskać wygięcie toru jazdy pojazdów jadących na wprost przez rondo. Równocześnie zaleca się stosowanie szerszych wysp dzielących na wlotach, niż na małych rondach.

c.d.n.button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional