Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/szerokosci-rys.php

Konstrukcje żelbetowe

Szerokość rys - według Eurokodu 2

Obliczanie szerokości rys

Szerokość rys wk można obliczyć ze wzoruw którym:
sr,max - jest maksymalnym rozstawem rys,
εsm - jest średnim odkształceniem zbrojenia (pod wpływem odpowiedniej kombinacji obciążeń) obliczonym z uwzględnieniem wpływu odkształceń wymuszonych oraz wpływu usztywnienia przy rozciąganiu; uwzględnia się tu tylko przyrost wydłużenia liczony od stanu, w którym odkształcenie betonu (na poziomie, dla którego oblicza się εsm) jest zerowe;
εcm - jest średnim odkształceniem betonu między rysami.

Wartość εsm - εcm można obliczać ze wzoru:

      lecz nie mniej niż    0,6·σs/Esw którym:
σs - jest naprężeniem w zbrojeniu rozciąganym, obliczonym przy założeniu, że przekrój jest zarysowany,
αe - jest stosunkiem Es/EcmA'p - oznacza pole przekroju cięgien sprężających leżących w granicach Ac,eff,
Ac,eff - oznacza efektywne pole betonu rozciąganego otaczającego zbrojenie lub cięgna sprężające; wysokość tego pola wynosi hc,ef;
za hc,ef przyjmuje się wartość mniejszą z 2,5(h-d) i (h-x)/3, albo mniejszą z 2,5(h-d) i h/2,
ξ1 - oznacza skorygowany w zależności od średnic stali sprężającej i zbrojeniowej, stosunek sił przyczepności:ξ - oznacza stosunek sił przyczepności stali sprężającej i zbrojeniowej,
Φs - oznacza największą średnicę prętów stali zbrojeniowej,
Φp - oznacza zastępczą średnicę cięgna,
kt - współczynnik zależny od czasu trwania obciążenia
       kt=0,6 dla obciążeń krótkotrwałych,
       kt=0,4 dla obciążeń długotrwałych.

Jeżeli w strefie rozciąganej zbrojenie mające przyczepność do betonu jest rozmieszczone wystarczająco gęsto (rozstaw nie większy od 5(c+Φ/2)), to maksymalny, końcowy rozstaw rys można obliczyć ze wzoru:w którym:
Φ - jest średnicą zbrojenia; jeśli w jednym przekroju stosuje się różne średnice prętów, to zamiast Φ przyjmuje się średnicę zastępczą Φeq; w przekroju, w którym jest n1 prętów o średnicy Φ1 i n2 prętów o średnicy Φ2, wartość Φeq oblicza się ze wzoru:c - jest grubością otulenia zbrojenia podłużnego,
k1 - jest współczynnikiem zależnym od przyczepności zbrojenia,
       k1=0,8 dla prętów o wysokiej przyczepności,
       k1=1,6 dla prętów o gładkiej powierzchni (np. cięgna sprężające),
k2 - jest współczynnikiem zależnym od rozkładu odkształceń,
       k2=0,5 przy zginaniu,
       k2=1,0 przy czystym rozciąganiu.

Przy mimośrodowym rozciąganiu lub przy analizie lokalnych pól naprężeń należy stosować pośrednie wartości k2, które można obliczać ze wzoru:w którym ε1 jest większym a ε2 mniejszym z odkształceń (obliczonym przy założeniu, że przekrój jest zarysowany) na krawędziach rozważanego przekroju.
k3 = 3,4
k4 = 0,425.

Jeżeli rozstaw zbrojenia mającego przyczepność przekracza 5(c+Φ/2), albo jeżeli w strefie rozciąganej nie ma zbrojenia mającego przyczepność do betonu, to górną granicę szerokości rys można obliczyć, zakładając że maksymalny rozstaw rys wynosi:Jeżeli w elemencie zbrojonym ortogonalnie kąt między kierunkami naprężeń głównych i kierunkami zbrojenia jest znaczny (większy od 15°), to rozstaw rys sr,max można obliczyć ze wzoru:w którym:
θ - jest kątem między zbrojeniem w kierunku y i kierunkiem głównego naprężenia rozciągającego,
sr,max,y, sr,max,z - są rozstawami rys odpowiednio w kierunkach y i z.


button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
   page  Otulenie zbrojenia betonem
   page  Szerokości rys
   page  Zakotwienie zbrojenia
   page  Obliczenia ugięć
   page  Metoda nominalnej sztywności
   page  Metoda nominalnej krzywizny
   page  Rozciąganie elementów
   page  Ściskanie elementów
   page  Zginanie elementów
   page  Ścinanie elementów
   page  Przebicie
   page  Docisk
   page  Skręcanie
   page  Pełzanie betonu
   page  Płyty żelbetowe
   page  Belki żelbetowe
   page  Wsporniki słupów
   folder  programy online
page Słup żelbetowy - obliczenia wg Eurokodu 2    nowość!
page Pełzanie i skurcz - obliczenia wg Eurokodu 2
page Zginanie - wg Eurokodu 2
page Płyta żelbetowa - jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264:2002
page Słup żelbetowy - nieuzwojony wg PN-B-03264:2002
page Krótki wspornik - obliczenia
wg PN-B-03264:2002
page Współczynnik pełzania - obliczenia wg PN-B-03264:2002
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional