Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/tabliczki-do-znakow-drogowych.php

Tabliczki do znaków drogowych

T-1
Tabliczka T-1 podaje rzeczywistą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

Tabliczkę T-1 umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze względów lokalnych nie można umieścić znaku w odleglości określonej tutaj oraz pod znakiem dodatkowym umieszczonym w odleglości większej niż określone w punkcie. Rzeczywistą odleglość podaje się w metrach, z dokladnością do 10 m.

T-2
Tabliczka T-2 podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo.

Stosuje się ją ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowania, że niebezpieczeństwo, o którym ostrzegają te znaki powtarza się lub występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 0,5 km. Długość tego odcinka podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,5 km.

T-3
Tabliczką T-3 oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli zastosowano znak z tabliczką T-2.

W przypadku gdy tabliczkę T-2 zastosowano ze znakiem A-3 lub A-4, znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach, umieszczonego zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Jeżeli dla wyjeżdżających z drogi poprzecznej długość odcinka niebezpiecznego jest większa niż 500 m, wówczas bezpośrednio za skrzyżowaniem należy powtórzyć znak ostrzegawczy z tabliczką T-2 z odpowiednio zmniejszonymi danymi o długości tego odcinka.

T-4
Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4. Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.

T-5
Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-5 wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2 wskazującą długość odcinka.

T-6a
T-6b
T-6c
Jeżeli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod wszystkimi znakami określającymi pierwszeństwo (D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza się odpowiednie odmiany tabliczek T-6a i T-6c.

Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a nie można zastosować indywidualnego (dla każdego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza się tabliczkę T-6b. Tabliczkę T-6b stosuje się także na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia się schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.

T-7
Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szczególnie niebezpiecznymi ze względu na:
– ostry kąt (poniżej 60°) przecięcia się drogi z linią kolejową lub
– bliskość toru kolejowego przebiegającego równolegle do osi drogi, lub
– przebieg linii kolejowej w łuku,
należy stosować pod znakiem A-10 tabliczkę T-7 podającą schematycznie rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe.

T-8
Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe zaleca się stosować znak A-21 z tabliczką T-8 oznaczającą pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Dopuszcza się stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem A-30.

T-9

T-10
Tabliczkę T-10 umieszcza się przed takimi miejscami przecięcia drogi przez bocznicę kolejową lub tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie np. w celach turystycznych, na których ruch na drodze podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu jest wstrzymywany przez pracownika kolei. Pod tabliczką T-10 można umieścić tabliczkę T-7.

T-11
Tabliczkę T-11 umieszcza się przed dojazdem do promu. Bezpośrednio przed miejscem wjazdu na prom powinien być umieszczony znak B-32d uzupełniony ewentualnie sygnalizacją świetlną z sygnałem czerwonym.

T-12
Tabliczkę T-12 umieszcza się przed poczatkiem podłużnego uskoku nawierzchni, powstałego wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub podczas trwania takich robót.

T-13
Tabliczkę T-13 umieszcza się pod znakiem A-11 przed poczatkiem odcinka jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.

T-14 T-14a T-14b T-14c T-14d
Tabliczkę T-14 i jej pięć odmian stosuje się przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizę należy przeprowadzić, jeżeli w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki określonego rodzaju z ofiarami w ludziach, na odcinku drogi o długości 1 km poza obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeździe kolejowym. Znak A-30 z tabliczką pokazującą rodzaj zdarzających się wypadków umieszcza się wtedy, kiedy nie ma możliwości szybkiej poprawy istniejących warunków bezpieczeństwa ruchu. Tabliczki te sa nastepujące:
- tabliczka T-14, którą umieszcza się przed miejscem częstych potraceń pieszych,

- tabliczka T-14a, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami,

- tabliczka T-14b, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń czołowych pojazdów,

- tabliczka T-14c, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń z tramwajami,

- tabliczka T-14d, którą umieszcza się przed przejazdem kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków.

T-15
Tabliczkę T-15 umieszcza się przed miejscem częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu albo mżawki.

T-16
Tabliczkę T-16 i jej odmianę stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane często wjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej.

T-16a
- tabliczkę T-16a, jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego. Tabliczki T-16, T-16a stosuje się samodzielnie bezpośdnio przed miejscem wyjazdu.

T-17
Tabliczkę T-17 stosuje się bez względu na to czy ruch przez granicę jest otwarty, a więc zastosowano znak F-1, czy zamknięty, a więc zastosowano znak F-2. Odleglość umieszczenia znaku A-30 z tabliczką T-17 należy ustalać w stosunku do znaku B- 32, jeżeli przekraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - jeżeli jest zabronione.

T-18

T-18a

T-18b

T-18c
Tabliczkę T-18 i jej odmiany stosuje się przed takimi miejscami, w których występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo. W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kierunku ruchu stosuje się odpowiednio:
- tabliczkę T-18a, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje najpierw w prawo, a potem w lewo,
- tabliczkę T-18b, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w lewo,
- tabliczkę T-18c, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w prawo.

Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje się na drogach jednokierunkowych, gdzie umieszcza się odpowiednie odmiany znaku F-21.

T-19
Znak A-14 z tabliczką T-19 wskazującą na malowanie znaków poziomych stosuje się w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania poziomego (malowanie nakładanie oznakowania grubowarstwowego lub taśm). Znaki A-14 z tabliczką T-19 powinny być usunięte niezwłocznie po usunięciu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zabezpieczających świeże oznakowanie poziome.

T-20

T-21

T-23a
T-23b
T-23c
T-23d
T-23e
T-23f
T-23g
T-23h
T-23i
T-23j
T-23a tabliczka wskazująca motocykle

T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe

T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą

T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

T-23f tabliczka wskazująca autobusy

T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy

T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi

T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę

T-24
W celu wskazania, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36, zostanie usunięty na koszt właściciela, pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-24. Znak z tabliczką T-24 stosuje się w pobliżu obiektów specjalnych (banki, sądy, obiekty MON itp.), a także w miejscach, gdzie ze względu na warunki drogowe pozostawienie samochodu na drodze powoduje znaczne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

T-25a T-25b T-25c
Tabliczkę T-25a wskazującą początek zakazu; stosuje się ją, gdy zakaz rozpoczyna się między skrzyżowaniami.

Tabliczkę T-25b wskazującą kontynuację zakazu; stosuje się ją: – za każdym miejscem przeznaczonym do zawracania (poza skrzyżowaniem),
– za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnętrznej na drogę publiczną,
– za wyjazdem z obiektu przydrożnego,
– co 200 - 250 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) w obszarze zabudowanym wynosi ponad 400 m,
– co 400 - 500 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) poza obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m.

Tabliczkę T-25c wskazującą koniec zakazu umieszcza się na końcu odcinka jezdni (drogi) objętego zakazem postoju, z wyjątkiem przypadku gdy na dalszym odcinku obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

T-26
Znak z tabliczką T-26 umieszcza się w oerodku boku objętego zakazem, równolegle do jego krawędzi. Znaki B-35 lub B-36 z tabliczką T-26 stosuje się w celu zapewnienia przejezdnooeci dróg pożarowych na placach, a także w pobliżu obiektów specjalnych (banki, obiekty MON itp.).

T-27
Dla oznaczenia miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci pod znakiem D-6 lub D-6b umieszcza się tabliczkę T-27.
Tabliczka T-27 ma kształt kwadratu o boku długości 450 mm. Tabliczki te można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia kierujących pojazdami o tym, że z przejścia w znacznym stopniu korzystają dzieci. Znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza się przy przejściach w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z obiektów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Tabliczka T-27 nie może występować samodzielnie bez znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza się wykonanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.
Ustalenie przejść podlegających oznakowaniu tabliczką powinno być poprzedzone szczegółową analizą warunków lokalnych, a liczba tego typu przejść powinna być ograniczona. Przejście dla pieszych nie może być wyznaczone w osi wyjścia ze szkoły.
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional