Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/usytuowanie-drogi.php

Szerokości pasów drogowych

Szerokość pasa drogowego powinna zapewniać możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem.

Szerokość pasa drogowego powinna stanowić sumę szerokości elementów drogi, terenu niezbędnego na umieszczenie urządzeń z nią związanych oraz ewentualnie infrastruktury i terenu stanowiącego rezerwę na cele jej rozbudowy.

Rozmiary pasa drogowego potrzebnego na skrzyżowanie lub węzeł powinny dodatkowo gwarantować możliwość spełnienia wymagań widoczności, w szczególności poprzez zastosowanie niezbędnych narożnych ścięć linii granicznych.

Linie rozgraniczające drogę - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi.

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.

       
Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż (uwaga: wymagania archiwalne):

Klasa
ulicy
Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających [m]
ulicy o przekroju:
jednojezdniowym
o 2 pasach ruchu
dwujedniowym
po 2 pasy ruchu
dwujezdniowym
po 3 pasy ruchu
S - 40 50
GP 30 40 50
G 25 35 45
Z 20 30 -
L 12 - -
D 10 - -


W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ulic. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy obejmującej:
  • wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych,
  • sposób etapowego i docelowego odwodnienia,
  • sposób wysokościowego rozwiązania ulicy,
  • wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia,
  • podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne o małej nośności oraz terenów zalewowych,
  • podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w sczególności sposobu ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Szerokość ulicy powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli przewiduje się umieszczenie w tej ulicy większej liczby pasów ruchu, torowiska tramwajowego, ścieżek rowerowych, pasów lub zatok postojowych, pasów zieleni wysokiej lub urządzeń odwodnienia powierzchniowego.

Rozmiary terenu potrzebnego na węzeł, skrzyżowanie ulicy klasy Z lub ulic wyższych klas z ulicą klasy Z, G, GP oraz na plac i parking powinny być określane indywidualnie.

Na skrzyżowaniu ulicy klasy L lub D z ulicą klasy L lub D, a także na skrzyżowaniu ulicy klasy Z z ulicą klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m.Szerokości drogi w liniach rozgraniczajach poza terenem zabudowy i nie przeznaczonym pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż (uwaga: wymagania archiwalne):

Klasa
drogi
Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających
drogi o przekroju:
jednojezdniowym (m) dwujezdniowym (m)
1x2 2x2 2x3
A - 60 70
S 30 40 50
GP 25 35 45
G 25 35 -
Z 20 30 -
L 15 - -
D 15 - -


Szerokości dróg obejmują: jezdnie, pobocza, skarpy o wysokości 0,75 m, rowy drogowe oraz pasy terenu za rowami zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Szerokości drogi w liniach rozgraniczających powinna być zwiększona, jeżeli zawiera ona elementy lub urządzenia inne niż wymienione powyżej.

Rozmiary terenu potrzebnego na węzeł, skrzyżowanie drogi klasy Z poza terenem zabudowy lub dróg wyższych klas z drogą klasy Z, G, GP, S oraz na plac i parking powinny być określone indywidualnie.

Na skrzyżowaniu drogi klasy Z z drogą klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejszych niż 10 m x 10 m, a przy istniejącej zabudowie dopuszcza się nie mniejsze niż 5 m x5 m, zaś na skrzyżowaniu drogi klasy L lub D z drogą klasy L lub D powinny być stosowane narożne ścięcia nie mniejsze niz 5 m x 5 m.


Nabywanie nieruchomości pod drogi reguluje specustawa drogowa.button button buttonarrow Strona główna

folder  Drogi
   page  Elementy dróg
   page  Przekroje normalne dróg
   page  Kategorie ruchu
   page  Konstrukcje nawierzchni
   page  Krawężniki drogowe
   page  Klasy dróg
   page  Prędkość projektowa
   page  Szerokości pasów drogowych
   page  Połączenia dróg
   page  Jezdnie, pasy ruchu
   page  Pochylenie jezdni
   page  Odcinki krzywoliniowe
   page  Maszyny drogowe
   page  Pasy postojowe, pasy dzielące
   page  Pobocza
   page  Skarpy nasypów, wykopów
   page  Skrajnia drogi
   page  Odwodnienie dróg
   page  Chodniki
   page  Schody, pochylnie
   page  Ścieżki rowerowe
   page  Zatoka autobusowa
   page  Zjazdy
   page  Progi zwalniające
   page  Progi podrzutowe
   page  Bariery drogowe
   page  Barierki
   page  Ekrany akustyczne
   page  Rodzaje wysp dzielących
   page  Podłoże
   page  Wymiary stanowisk postojowych
   page  Rodzaje skrzyżowań
   page  Skrzyżowania zwykłe
   page  Skrzyżowania skanalizowane
   page  Skrzyżowania z wyspa centralna
   page  Ronda mini i małe
   page  Ronda średnie i duże
   page  Skrzyżowania z sygnalizacją
folder  Organizacja ruchu

folder  Budynki

folder  Obciążenia konstrukcji
folder  Konstrukcje żelbetowe
folder  Konstrukcje stalowe
folder  Konstrukcje zespolone
folder  Konstrukcje drewniane
folder  Konstrukcje murowe
folder  Fundamenty

folder  Różne

folder  Najwyższe budynki na świecie
folder  Programy inżynierskie online
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional