Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/znaki-ostrzegawcze.php

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze - zasady ogólne

znak A-1  znak A-2  znak A-3  znak A-4  znak A-5  znak A-6a  znak A-6b  znak A-6c  znak A-6d  znak A-6e  znak A-7  znak A-8  znak A-9  znak A-10
znak A-11  znak A-11a  znak A-12a  znak A-12b  znak A-12c  znak A-13  znak A-14  znak A-15  znak A-16  znak A-17  znak A-18a  znak A-18b  znak A-19  znak A-20
znak A-21  znak A-22  znak A-23  znak A-24  znak A-25  znak A-26  znak A-27  znak A-28  znak A-29  znak A-30  znak A-31  znak A-32  znak A-33  znak A-34


Funkcja, kształt i wymiary znaków

Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność, ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo.
Znaki ostrzegawcze stosuje się nie tylko w miejscach, gdzie występuje ono stale, np. zakręt, zwężenie jezdni, stromy zjazd, ale również tam, gdzie występuje ono okresowo zależnie od okoliczności, pory dnia, roku, itp. (przed skrzyżowaniami lub miejscami pojawiania się dzieci albo zwierząt na drodze).
Analizując potrzebę zastosowania znaków ostrzegawczych należy też przewidywać, jakie miejsca mogą być niebezpieczne w wyniku zmieniających się warunków na drodze. Należy uwzględniać charakter drogi i jej położenie.
Znaki ostrzegawcze mają szczególne znaczenie na drogach o dopuszczalnej dużej prędkości i dlatego powinny być tak umieszczone, aby odpowiednio wcześnie uprzedzać o niebezpieczeństwie.

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego o wymiarach oznaczonych na rysunku i określonych w tabeli poniżej.
Znaki ostrzegawcze umieszcza się wierzchołkiem trójkąta do góry, z wyjątkiem znaku A-7, którego wierzchołek powinien być skierowany ku dołowi.


Wymiary znaków ostrzegawczych (w mm):

Grupa wielkości
znaków
Długość boku
b
Promień wyokrąglenia Szerokość obrzeża
s
Moduł
a
Rr
W - wielkie 1200723240120
D - duże 1050632835105
S - średnie 90054243090
M - małe 75045202575
MI - mini 60036162060

Uwaga: Znaki A-7 mogą występować tylko jako znaki duże i średnie.

wymiary znaku ostrzegawczego

Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosić:
a) 150 ÷ 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
b) do 100 m na pozostałych drogach, z wyjątkiem znaku A-7.

Możliwość umieszczenia znaków w podanych granicach należy wykorzystać w szczególności do wyboru takiego miejsca jego umieszczenia, aby był widoczny dla kierujących z jak największej odległości.
Im większa jest dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, tym dalej należy umieszczać znak od miejsca niebezpiecznego.

Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze wynosiła:
- dla V ≥ 100 km/h  300 m,
- dla V = 90 km/h   250 m ÷ 300 m,
- dla V = 80 km/h   200 m ÷ 250 m,
- dla V = 70 km/h   150 m ÷ 200 m,
- dla V ≤ 60 km/h   50 m ÷ 100 m.

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych z tabliczką T-1, w odległościach większych niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych.

W odległości mniejszej od 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.


Znaki ostrzegawcze - zasady szczegółowe:


A-1
Znak A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo" stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w prawo, jeżeli kąt zwrotu łuku jest większy niż a promień łuku R wynosi:
- R ≤ 450 m niezależnie od przechyłki łuku,
- 450 m < R < 750 m w zależności od przechyłki pokazanej na rysunku tutajzakres stosowania znaku A1,
- przy R ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje się bez względu na wielkość przechyłki.

Jeżeli jednak łuk poziomy posiada ograniczoną widoczność i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4, wówczas znak A-1 należy stosować bez względu na wielkość kąta zwrotu, promienia i przechyłki. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, gdy brak widoczności wynika z nakładających się na siebie łuków poziomego i pionowego wypukłego.

Znak A-1 stosuje się także, jeżeli na łuku dochodzi do częstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje się na drogach poza miastami, a w miastach, gdy droga nie jest ulicą a dopuszczalna prędkość na niej jest większa od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi, łuk o zwrocie powyżej 75°.

A-2
Znak A-2 "niebezpieczny zakręt w lewo" stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w lewo.

Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.

A-3
Znak A-3 "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo do początku drugiego, wymagającego oznakowania łuku jest mniejsza niż 300 m.

Nie ma znaczenia czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym. Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.
Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4. Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.


Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 z tabliczką T-2 lub T-4 w miejscu, w którym łuk przechodzi w prostą powtarza się znak A-3 z tabliczką T-3, z wyjątkiem opisanym tutaj.

Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-5 wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2 wskazującą długość odcinka. Przykłady opisanych wersji oznakowania drogi z niebezpiecznymi zakrętami pokazano na rysunku.


Pozostałe zasady oznakowania odcinka drogi, na której występują więcej niz dwa łuki wymagające oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, są analogiczne jak dla innych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3 i opisane są tutaj. Łuki o dużych kątach zwrotu lub ograniczonej widoczności należy oznakowywać tablicami prowadzącymi na łuku według zasad podanych tutaj.
Ograniczenia prędkości wyrażone znakiem B-33 stosuje się jeżeli:
- parametry łuku (promień, przechyłka, szorstkość nawierzchni, warunki widoczności) wymagają zmniejszenia prędkości,
- w serii łuków występuje łuk o parametrach szczególnie odbiegających od parametrów pozostałych łuków,
- istniejące oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na łuku.

A-4
Znak A-4 "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" stosuje się, gdy na pierwszym łuku droga skręca w lewo. Zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-3.


A-5
Znak A-5 "skrzyżowanie dróg" stosuje się przed skrzyżowaniem dróg, z których żadnej nie nadano pierwszeństwa.

Znak A-5 stosuje się w obszarze zabudowanym jeżeli:
- na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c A-6d lub A-6e,
- w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.
Zasadę nie nadawania pierwszeństwa na skrzyżowaniu stosuje się w szczególności na drogach klas L i D, jeżeli natężenia ruchu na wlotach są dużo mniejsze niż ich przepustowość i zapewniony jest dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwiązanie takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5 umieszcza się na wszystkich wlotach na skrzyżowanie.
Dopuszcza się stosowanie znaku A-5 przed skrzyżowaniem dwóch dróg gruntowych, jeżeli uzasadnia to natężenie i struktura ruchu, a także gdy nawierzchnia umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30 ÷ 40 km/h.


A-6d
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

Znaki ostrzegające o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną od A-6a do A-6c stosuje się w zasadzie poza obszarem zabudowanym dla wskazania, że pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po drodze, na której ten znak umieszczono. Znaki te stosuje się następująco:
a) znak A-6a "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występujacą po obu stronach" - wówczas, gdy drogi podporządkowane występują po obu stronach drogi z pierwszeństwem,

A-6d
b) znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" - wówczas, gdy droga podporządkowana wystepuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem,

A-6d
c) znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występujacą po lewej stronie" wówczas, gdy droga podporządkowana występuje po lewej stronie drogi z pierwszeństwem,


A-6d
Znak A-6d "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" stosuje się przed skrzyżowaniem z drogą będacą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z prawej strony, którym jest w szczególności łącznica lub inna droga kończąca się pasem włączania; przykład oznakowania skrzyżowania znakiem A-6d pokazano na rysunku.

A-6e
Znak A-6e "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" stosuje się przed skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z lewej strony, którym jest w szczególności łącznica lub inna droga kończąca się pasem włączania.

A-7
Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów). Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas zamiast znaku A-7 powinien być umieszczony znak B-20.
Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyżowaniem nie mogą występować samodzielnie, lecz tylko z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym.

Znak A-7 należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:
- 50 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
- 25 m - na pozostałych drogach.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, znak A-7 należy poprzedzić w odległości od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1.

Oznakowanie skrzyżowania dróg nierównorzędnych należy rozpoczynać od umieszczenia znaków A-7 lub B-20, a następnie znaków A-6 lub D-1.
Łącznie ze znakiem A-7 może być umieszczony na tym samym słupku tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu, nakazu lub znak informacyjny D-2. Jeżeli przed skrzyżowaniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to znak A-7 należy umieszczać nad tą tablicą według zasad określonych tutaj.


A-8
Znak A-8 "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" stosuje się przed skrzyżowaniami, na których ruch odbywa się po obwiedni wyspy (z wyjątkiem tramwajów, które mogą przecinać wyspę), a które są oznakowane znakami C-12.

Znak A-8 stosuje się głównie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy skrzyżowanie z ruchem okrężnym występuje na drodze oznakowanej wcześniej jako droga z pierwszeństwem i nie jest widoczne z dostatecznej odległości.

A-9
Znak A-9 "przejazd kolejowy z zaporami" stosuje się przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni (kategoria A) lub półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd (kategoria B).


A-10
Znak A-10 "przejazd kolejowy bez zapór" stosuje się przed przejazdami kolejowymi bez zapór lub półzapór - wyposażonymi w samoczynną sygnalizację świetlną (kategoria C) lub nie wyposażonymi w żadne z wymienionych urządzeń (kategoria D). Zasady oznakowania przejazdów kolejowych znakiem A-10 są analogiczne jak znakiem A-9.


A-11
Znak A-11 "nierówna droga" umieszcza się przed odcinkami jezdni o dużych nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy.

W szczególności należy oznakować odcinki, na których są:
- nierówności występujące na przejazdach kolejowych,
- pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
- niewielkie zapadnięcia się jezdni,
- zawężony (zaniżony) most lub przepust,
- poprzeczny ściek lub garb,
- wyboje,
- poprzeczny uskok nawierzchni,
- inne niż przełomy zniszczenia nawierzchni.
Na odcinku drogi w łuku, na skrzyżowaniu lub przy dużym spadku należy oznakowywać nawet niewielkie nierówności.
Przy ocenie nierówności wymagających oznakowania należy brać pod uwagę ogólny standard drogi; im wyższy jest standard, tym mniejsze nierówności należy oznakowywać.

A-11a
Znak A-11a "próg zwalniający" umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi.

Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający. Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (znak B-43) lub w strefie zamieszkania (znak D-40) a przejazd przez nie może odbywac się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków B-33 można nie stosować.
Zwężenie jezdni
Znaki od A-12a do A-12c stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do zwężenia jezdni, które może być niebezpieczne dla kierujących.

A-12a
Znak A-12a "zwężenie jezdni - dwustronne" umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z obu stron.A-12b
Znak A-12b "zwężenie jezdni - prawostronne" umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z prawej strony.


A-12c
Znak A-12c "zwężenie jezdni - lewostronne" umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z lewej strony.

Znaki A-12a - A-12c umieszcza się przed miejscami, w których występuje co najmniej po jednej stronie jezdni, zmniejszenie jej szerokości powyżej 0,2 m oraz jeżeli szerokość zwężonego odcinka jezdni wynosi mniej niż 5,5 m. Znaków tych nie należy stosować do oznakowania zwężenia pobocza lub zakończenia pobocza bitumicznego; w tym drugim przypadku stosuje się oznakowanie określone tutaj. Przy zwężeniu, zwłaszcza dwustronnym, uniemożliwiającym wyminięcie się dwóch pojazdów o normatywnej szerokości, można dodatkowo umieszczać znaki B-31 i D-5, których zasady stosowania określono tutaj. Jeżeli zwężony odcinek drogi, na którym nie jest możliwe wymijanie się pojazdów, jest dłuższy niż 150 m lub znajduje się w łuku pionowym lub poziomym i kierujący nie widzą pojazdów znajdujących się po przeciwnych stronach zwężenia, należy zastosować: - sygnalizację świetlną lub - ręczne kierowanie ruchem, lub - miejscowe poszerzenie zwężonego odcinka umożliwiającego wyminięcie się pojazdów. Jeżeli pas ruchu kończy się na odcinku międzywęzłowym, to na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h umieszcza się znaki A-12b lub A-12c oraz w odległości do 100 m od końca pasa ruchu umieszcza się znak D-14 lub D-14a, a na drodze o dopuszczalnej predkości do 60 km/h stosuje się tylko znaki D-14 lub D-14a.

A-13
Znak A-13 "ruchomy most" stosuje się przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi, obrotowymi).

Przed tymi obiektami mogą być również stosowane znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające prędkość lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mostem powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania co najmniej sygnału czerwonego.

A-14
Znak A-14 "roboty na drodze" stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do miejsc, w których kierujący pojazdem może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody, takie jak np. maszyny lub materiały znajdujące się na drodze i utrudniające ruch.

W zależności od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje się łącznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi, sygnalizacją świetlną lub urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rys. Tabliczka T-19 Znak A-14 z tabliczką T-19 wskazującą na malowanie znaków poziomych stosuje się w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania poziomego (malowanie nakładanie oznakowania grubowarstwowego lub taśm). Znaki A-14 z tabliczką T-19 powinny być usunięte niezwłocznie po usunięciu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zabezpieczających świeże oznakowanie poziome.

A-15
Znak A-15 "śliska jezdnia" stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:
- zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową),
- różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
- stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.


A-16
Znak A-16 "przejście dla pieszych" umieszcza się przed wyznaczonym na drodze przejściem dla pieszych w przypadkach, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie przez kierujących pojazdami lub ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie o przejściu.

Znaki A-16 umieszcza się przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drodze, na której prędkość wynosi powyżej 60 km/h, a przy innej prędkości przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowaniami. Szczegółowe zasady oznakowania przejść dla pieszych zostały okreoelone tutaj.

A-17
Znak A-17 "dzieci" stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskości takiego miejsca.

Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzacych zajęcia z dziećmi, terenów zabaw i innych.
Znak można zastosować po dokonaniu indywidualnej oceny miejsca, wywiadów z ludnością i obserwacji warunków ruchu oraz zachowywania się dzieci.
O konieczności stosowania znaku A-17 decydują przypadki częstego pojawiania się dzieci na drodze, a nie odległość drogi od obiektu, do którego uczęszczają dzieci. Pozostałe sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci (bariery, lańcuchy, itp.) zostały określone tutaj.
Uwaga na zwierzęta
Znaki ostrzegające o możliwości napotkania na drodze zwierzat stosuje się przed miejscami, w których kierującym pojazdami mogą zagrażać zwierzęta znajdujące się na drodze lub w jej pobliżu.

A-18a
Znak A-18a "zwierzęta gospodarskie" stosuje się do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach, itp.


A-18b
Znak A-18b "zwierzęta dzikie" stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju.

Miejsca takie można ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt.

A-19
Znak A-19 "boczny wiatr" umieszcza się przed miejscami, gdzie często występuje silny boczny wiatr np. przed wyjazdem z gęstego lasu, z głębokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren oraz przed wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciągach powietrza.

Zaleca się, aby w miejscach występowania silnych podmuchów wiatru był ustawiony sygnalizator wiatru pokazujący siłę i kierunek podmuchu wiatru w danej chwili. Znak A-19 może być stosowany jako świetlny i włączać się gdy podmuchy wiatru przekraczają 12 m/s.

A-20
Znak A-20 "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" stosuje się w celu ostrzeżenia jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak A-20 stosuje się, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię dwukierunkową oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy. Jeżeli odcinek jezdni dwukierunkowej położony jest wzdłuż innej jezdni wyłączonej z ruchu, to na początku odcinka należy umieścić znak F-15 przedstawiający kierunki na pasach ruchu.
Znaku A-20 nie stosuje się na jezdniach, gdy ruch dwukierunkowy wynika z kończącego się jednokierunkowego objazdu wysepki za skrzyżowaniem. Jeżeli na początku odcinka umieszczony został znak D-3, to przed końcem odcinka, bez względu na jego długość, umieszcza się znak A-20.

A-21
Znak A-21 "tramwaj" stosuje się, jezeli tory tramwajowe przecinają drogę w takim miejscu lub w taki sposób, że kierujący pojazdami mogą nie zorientować się dostatecznie wcześnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu.

Znak ten umieszcza się dla tego kierunku ruchu, który jest przecinany przez tory tramwajowe.
Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi, zwłaszcza gdy tory przecinają jezdnię pod ostrym kątem (poniżej 60°) lub na łuku, przechodząc na przeciwną stronę drogi lub na jej środek, należy stosować pod znakiem A-21 tabliczkę T-7.
Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne znaki A-21 można uzupełnić znakami F-6 lub E-1.
Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe zaleca się stosować znak A-21 z tabliczką T-8 oznaczającą pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Dopuszcza się stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Znak A-21 jako świetlny może być stosowany w sytuacjach gdy jego włączenie inicjowane jest przez nadjeżdżający tramwaj.
Oznakowanie miejsc, w których tory tramwajowe przecinają drogę

A-22
Znak A-22 "niebezpieczny zjazd" umieszcza się przed spadkami podłużnymi drogi wynoszącymi na drogach położonych w terenie górzystym co najmniej 10%, a na pozostałych drogach co najmniej 7%.

Jeżeli jednak jednocześnie występują takie warunki drogowe, jak np.: duży spadek poprzeczny, ostry zakręt, zły stan lub mała szerokość jezdni, znak A-22 stosuje się nawet przy spadkach mniejszych niż wyżej podane. Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość spadku z dokładnością do 1%. Znaku A-22 nie stosuje się do oznakowania pochyleń podłużnych łącznic.

A-23
Znak A-23 "stromy podjazd" stosuje się przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na drogach położonych w terenie górzystym i co najmniej 6% - na pozostałych drogach oraz przed innymi wzniesieniami, na które wjazd jest utrudniony, np. ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni.

Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość nachylenia podjazdu z dokładnością do 1%.

A-24
Znak A-24 "rowerzyści" stosuje się przed miejscami gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów lub przejeżdżają przez nią po przejeździe dla rowerzystów.

Znak A-24 umieszcza się przed przejazdem dla rowerzystów na drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h, a przy innej prędkości - jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujących pojazdami lub występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami.
Jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest pas ruchu dla rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku A-24 należy umieścić znak F-19 "pas ruchu dla określonych pojazdów" wskazujący pas dla rowerów.
Szczegółowe zasady oznakowania przejazdów dla rowerzystów zostały określone tutaj.

A-25
Znak A-25 "spadające odłamki" stosuje się przed odcinkami jezdni, na które mogą staczać się odłamki skalne (kamienie), stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających pojazdów.

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikać z obserwacji jezdni w pobliżu zboczy w terenie górskim.

A-26
Znak A-26 "lotnisko" stosuje się przy lotniskach i lądowiskach lub w ich pobliżu, jeżeli nagłe pojawienie się przelatującego nisko nad drogą samolotu lub śmigłowca może wywołać zaskoczenie (przestraszyć) kierującego pojazdem i w efekcie spowodować nieprawidłowy jego manewr lub odruch zagrażający bezpieczeństwu ruchu.


A-27
Znak A-27 "nabrzeże lub brzeg rzeki" stosuje się przed odcinkami dróg ogólnodostępnych, przebiegającymi po nabrzeżu lub po wysokim brzegu rzeki albo kanału, gdy odległość ich brzegu od krawędzi jezdni jest mniejsza od 10 m.


Znak A-27 stosuje się również przed miejscami, w których droga prowadząca w kierunku obszaru wodnego znajduje się w ostrym łuku w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje się, gdy na wymagającym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery ochronne.

A-28
Znak A-28 "sypki żwir" stosuje się w celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kół jadących pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym.

Dotyczy to w szczególności nawierzchni tłuczniowych, nawierzchni, na których przeprowadzono powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej - do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a także odcinków podbudowy tłuczniowej, na których dopuszczono ruch. Ponadto znak ten może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów i żwirowni.

A-29
Znak A-29 "sygnały świetlne" stosuje się w przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej w miejscu, w którym kierujący może się tego nie spodziewać.

Znak A-29 umieszcza się przed każdą sygnalizacją świetlną zastosowaną na drodze poza obszarem zabudowanym. Na obszarze zabudowanym znak umieszcza się przed pierwszą sygnalizacją po wjeździe do tego obszaru oraz przed każdym miejscem gdzie sygnalizacja świetlna (trójbarwna lub dwubarwna) zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym. Ponadto znak ten stosuje się w każdym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.

A-30
Znak A-30 "inne niebezpieczeństwo" stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc innych niż te, o których uprzedzają znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Znak A-30 stosuje się łącznie z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak.

A-31
Znak A-31 "niebezpieczne pobocze" umieszcza się przed odcinkami dróg o wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym poboczu. Znak A-31 stosuje się również do ostrzeżenia o zwężeniu lub końcu pobocza bitumicznego przechodzącego w pobocze ziemne.

Do oznakowania końca pobocza bitumicznego przechodzącego w chodnik używa się tablic U-9 oznaczających ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak A-31 z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie jezdni.

A-32
Znak A-32 "oszronienie jezdni" stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

A-33
Znak A-33 "zator drogowy" stosuje się przed odcinkami dróg, na których ze względu na natężenia ruchu pojazdów często występuje blokowanie ruchu, a stojące pojazdy mogą nie być w porę dostrzeżone przez kierujących nadjeżdżającymi pojazdami.

Znak A-33 umieszcza się, gdy odcinek jezdni przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną jest niewidoczny ze względu na łuk pionowy lub poziomy.
Znak A-33 stosowany jako świetlny ostrzega o pojazdach stojących na jezdni w odległości do 300 m.

A-34
Znak A-34 "wypadek drogowy" stosowany jest w celu ostrzeżenia o miejscu wypadku drogowego, w którym ze względu na osoby udzielające pomocy lub usuwające skutki wypadku oraz możliwość zablokowania ruchu kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Znak umieszczany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.

Znak A-34 jako świetlny stosowany jest na odcinkach dróg objętych monitorowaniem, na których istnieje możliwość włączania znaku przez służby monitorujące ruch na drodze.
DO POBRANIA
Znaki ostrzegawcze (dwg):
dwg znak A-1.dwg
dwg znak A-2.dwg
dwg znak A-3.dwg
dwg znak A-4.dwg
dwg znak A-5.dwg
dwg znak A-6a.dwg
dwg znak A-6b.dwg
dwg znak A-6c.dwg
dwg znak A-6d.dwg
dwg znak A-6e.dwg
dwg znak A-7.dwg
dwg znak A-8.dwg
dwg znak A-9.dwg
dwg znak A-10.dwg
dwg znak A-11.dwg
dwg znak A-11a.dwg
dwg znak A-12a.dwg
dwg znak A-12b.dwg
dwg znak A-12c.dwg
dwg znak A-13.dwg
dwg znak A-14.dwg
dwg znak A-15.dwg
dwg znak A-16.dwg
dwg znak A-17.dwg
dwg znak A-18a.dwg
dwg znak A-18b.dwg
dwg znak A-19.dwg
dwg znak A-20.dwg
dwg znak A-21.dwg
dwg znak A-22.dwg
dwg znak A-23.dwg
dwg znak A-24.dwg
dwg znak A-25.dwg
dwg znak A-26.dwg
dwg znak A-27.dwg
dwg znak A-28.dwg
dwg znak A-29.dwg
dwg znak A-30.dwg
dwg znak A-31.dwg
dwg znak A-32.dwg
dwg znak A-33.dwg
dwg znak A-34.dwg
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2022 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional