Visto-project Visto-project
Użytkownik:
Hasło: 
Wylogowanie  |   Rejestracja
www.visto-project.pl/znaki-uzupelniajace-poziome.php

Znaki uzupełniające poziome

Powierzchnie wyłączone z ruchu pojazdów wyznaczone są przez zbiór linii równoległych względem siebie, ukośnych do toru jazdy pojazdów i ograniczonych linią krawędziową - ciągłą szeroką P-7b. Powierzchnie takie stosuje się w celu:
- dokładnego wskazania toru jazdy pojazdu,
- skorygowania przebiegu krawężnika,
- oddalenia toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
- uzupełnienia wysepek wyodrębnionych z jezdni, wyjątkowo ich zastąpienia.

Linie wewnątrz powierzchni ograniczonej linią ciągłą wyznacza się ukośnie do linii obwodowej w sposób stwarzający wrażenie "ześlizgiwania się" pojazdów, stosując skos 1:3. Na powierzchniach stanowiących wysepki kanalizujące ruch skos ten powinien wynosić 1:1.

znak P-15

Szerokość linii wewnętrznych oraz odstęp między nimi zależą od dopuszczalnej prędkości na drodze i wynoszą odpowiednio:
  • 0,24 m z odstępem 0,39 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h (liniowanie wąskie) - znak P-21a,
  • 0,60 m z odstępem 0,98 m - na pozostałych drogach (liniowanie szerokie) - znak P-21b.

W przypadku zastosowania do powierzchni wyłączonych z ruchu oznakowania grubowarstwowego, dopuszcza się pozostawienie przerwy technologicznej o szerokości do 20 cm pomiędzy linią ciągłą ograniczającą powierzchnię a liniami wewnętrznymi.
Liniowanie wąskie może być stosowane na drogach o dopuszczalnej prędkości ponad 70 km/h, jeżeli miejsca przeznaczone do wyłączenia z ruchu mają małą szerokość lub powierzchnię, a liniowanie szerokie mogłoby spowodować niedostateczną wyrazistość oznakowania.
W zależności od układu kierunków jazdy na zewnątrz powierzchni wyłączonej z ruchu linie wewnętrzne mogą być proste lub łamane.

Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym

Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym umieszcza się na jezdni, gdy ruch pojazdów odbywa się po obu stronach powierzchni w przeciwnych kierunkach lub w jednym kierunku tylko z jednej strony tej powierzchni. Powierzchnie o liniowaniu prostym wyznacza się na jezdniach dwukierunkowych przed przeszkodami zlokalizowanymi w okolicy osi jezdni, rozdzielającymi pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

Nachylenie w stosunku do osi jezdni linii ograniczających powierzchnię wyłączoną z ruchu, rozszerzających się przed przeszkodą, zależy od dopuszczalnej prędkości i powinno być nie wieksze niż:
- 1:10 na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
- 1:20 na pozostałych drogach.
Linie ograniczające należy wyznaczać na przedłużeniu krawędzi jezdni (krawężników lub linii krawędziowych) albo w odleglości do 0,10 m na zewnątrz od krawężników.
Jeżeli linia ograniczająca powierzchnię wyłączoną z ruchu nie jest prosta, wówczas dla linii wewnętrznychstosuje się skos 1:3 (1:1) do stycznej w punkcie przecięcia linii wewnętrznej z linią ograniczającą.

Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu łamanym

Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu łamanym umieszcza się na jezdni, na której ruch pojazdów odbywa się po obu stronach tej powierzchni w tym samym kierunku.Napisy

Zasady ogólne

Napisy na jezdni mogą być wyrażone wyrazami lub liczbami.

Napisy stosuje się w celu poinformowania kierujących o sposobie korzystania z drogi (BUS, STOP). Oprócz napisów określonych przez znaki P-16 i P-22 można na pasach ruchu umieszczać napisy określające rodzaj pojazdów, dla których pasy te są przeznaczone (np. TAXI, STRAŻ).

Na drogach lokalnych, podjazdach, parkingach można umieszczać rowniez inne napisy jak np. "WJAZD", "WYJAZD", "NIE PARKOWAĆ" itp., a wewnątrz znaku P-20 napis określający użytkownika koperty.

W zależności od dopuszczalnej na drodze prędkości obowiązującej na odcinku poprzedzającym występowanie napisu stosuje się dwie odmiany liternictwa:
  • krótką - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
  • długą - na pozostałych drogach.
W przypadku stosowania napisów w kilku wierszach, odległość między poszczególnymi wierszami powinna wynosić:
  • 2,0 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
  • 4,0 m - na pozostałych drogach.
Napisy wyznacza się prostpadle do osi pasa ruchu i symetrycznie w jego szerokości.Znak P-25 "próg zwalniający" stosuje się w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni progu zwalniajacego.
Oznakowanie poziome umieszcza się na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.
W odległości 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni można umieszczać punktowe elementy odblaskowe barwy białej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, równolegle do osi progu.
Jeżeli na progu zwalniającym wyznaczono przejście dla pieszych (przejście wyniesione), na powierzchni progu umieszcza się znak P-10.

Znaki uzupełniające stanowią grupę znaków o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu. W znacznym stopniu dopełniają one znaki opisane powyżej. Rozróżnia się następujące znaki uzupełniające: - symbole (P-15, P-23, P-24), - napisy (P-16, P-22), - linie przystankowe (P-17), - stanowiska i pasy postojowe (P-18, P-19, P-20), - powierzchnie wyłączone z ruchu (P-21a, P-21b), - symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. Odległość między znakami uzupełniającymi oraz między znakami poprzecznymi a uzupełniającymi umieszczonymi na pasie ruchu powinna wynosić co najmniej 2,0 m. Dopuszcza się stosowanie znaków poziomych będących powtórzeniami znaków pionowych.

Opisy szczegółowe

Trójkąt podporządkowania

Znak P-15 "trójkąt podporządkowania" stosuje się na wlotach podporządkowanych w celu uprzedzenia kierujących o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem, jako uzupełnienie znaków pionowych A-7 "ustąp pierwszeństwa".

znak P-15


Znak P-15 występuje w dwóch odmianach:
- krótkiej, którą należy stosować na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
- długiej, którą należy stosować na pozostałych drogach.

Trójkąty podporządkowania umieszcza się, oddzielnie na każdym pasie ruchu, zawsze na wlotach dróg podporządkowanych, które na poprzedzającym odcinku miały pierwszeństwo. Zaleca się je także stosować w innych przypadkach uzasadnionych warunkami ruchu i stanem bezpieczeństwa. Odległość umieszczania znaków P-15 od krawędzi drogi poprzecznej powinna wynosić 15-20 m dla odmiany krótkiej i 30-40 m dla odmiany długiej. Jeżeli na wlocie drogi podporządkowanej wyznaczone zostało przejście dla pieszych, nie powtarza się znaków P-15 za przejściem.Napis stop

Znak P-16 "napis stop" stosuje się jako uzupełnienie znaku P-12. Występuje w dwóch odmianach:
  • krótkiej, którą należy stosować na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
  • długiej, którą należy stosować na pozostałych drogach.


znak P-16
Znak P-16 umieszcza się w odległości min. 2,0 m od linii bezwzględnego zatrzymania (znak P-12), oddzielnie na każdym pasie ruchu.


Linia przystankowa

Znak P-17 "linia przystankowa" stosuje się w celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy lub trolejbusowy bez zatoki. Minimalna długość linii przystankowej wynosi 30 m.

znak P-17
Znak P-17 stosuje się także w celu oznaczenia strefy przystanku tramwajowego bez wysepki dla pasażerów.

Znak P-17 umieszcza się w taki sposób, aby jego koniec znajdował się w odległości 15 m za znakiem pionowym oznaczającym przystanek autobusowy, trolejbusowy lub tramwajowy (odpowiednio znaki D-15, D-16 lub D-17). Długość linii przystankowej należy dostosować do częstotliwości jednoczesnego zatrzymywania się na przystanku kilku autobusów lub tramwajów, nie może ona być jednak większa od 60 m.

Przy przystankach tramwajowych długość linii powinna być równa długości najdłuższego składu tramwajowego. Na początku linii przystankowej umieszcza się w takich przypadkach znak P-13.


Linie wyznaczające stanowiska postojowe

Znak P-18 "stanowisko postojowe" stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla samochodów osób niepełnosprawnych.

znak P-18
Miejsca te oznacza się znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej oraz zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29.

Linia wyznaczająca pas postojowy

Znak P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" stosuje się na drogach w obszarach zabudowanych w celu:
- wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub zatoki postojowej,
- wyznaczenie miejsc postojowych częściowo na jezdni, częściowo na chodniku.

Szerokość pasa postojowego powinna być nie mniejsza niż 2,0 m.

Zaleca się, aby początek pasa postojowego na jezdni był wykonany z zachowaniem minimalnego skosu 1:3.

znak P-19


Stanowisko postojowe zastrzeżone - "koperta"

Znak P-20 "koperta" stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu. Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania podano poniżej.

Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania

Na jezdni - równolegle do krawężnika
Rodzaj pojazduDługość boku [m]
ab
Samochód osobowy5,02,3 (3,6)*
Samochód ciężarowy10,0÷12,03,0
Na jezdni lub chodniku - prostopadle lub ukośnie
Kąt nachylenia
do krawędzi jezdni
Długość boku [m]
ab
90°4,52,3 (3,6)*
60°5,02,6 (3,6)*
45°5,03,2 (3,8)*

*) liczby w nawiasach dotyczą wymiarów stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a "parking - miejsce zastrzeżone". Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się w rejonach, w których występuje stały niedobór miejsc postojowych, a zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika. Potrzeba wyznaczenia "koperty" wynikać powinna z rodzaju pojazdu, przewożonego ładunku i częstotliwości wykorzystania miejsca.

znak P-20    znak P-20


Wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający użytkownika (POLICJA, MPO itp.). Wysokość napisu lub numeru wynosi 320 mm, a zasady jego konstruowania jest taka jak dla odmiany krótkiej napisów.
Logo
© Copyright Visto-project  2008 ÷ 2023 Kielce
Reklama  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Współpraca  |   Dotacje

     stat4u     Valid XHTML 1.0 Transitional